Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 103 punkte nurodyta, kad įregistruotą Nekilnojamojo turto registre nekilnojamąjį daiktą padalinus, atidalijus ar kelis nekilnojamuosius daiktus sujungus, įrašomiems į kadastrą šiems suformuotiems naujiems nekilnojamiems daiktams suteikiami nauji identifikavimo kodai.
Šeimos turto teisinis režimas gali būti taikomas tik vienam šeimos poreikiams tenkinti naudojamam  turtui (šeimos gyvenamoji patalpa). Jeigu Nekilnojamojo turto registre žyma apie turto priskyrimo šeimos turtui jau buvo įregistruota, norint tokią žymą įregistruoti į kitą nekilnojamąjį turtą, pasikeitus šeimos gyvenamajai patalpai, kartu su prašymu įregistruoti, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikia pateikti ir prašymą anksčiau įregistruotą žymą išregistruoti, motyvuojant, kad pasikeitė šeimos nuolatinė gyvenamoji vieta.
Pradinių duomenų, reikalingų matininkui kadastriniams matavimams atlikti (duomenų paketas), išdavimo tvarką nustato Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai;  Nuostatų 25-31 punkte nurodyti reikalavimai dėl nekilnojamojo daikto duomenų paketo parengimo bei išdavimo. 
Kadastrinius matavimus atliekantis asmuo (vykdytojas), sudaręs sutartį su užsakovu dėl nekilnoj
Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau- Nuostatai) 34 punkte nustatyta, kad prašymas įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus, įmonių dovanojimo, pirkimo–pardavimo ar nuomos sutartis gali būti pateikiamas bet kuriam iš teritorinių registratorių.
Statinio būklė sunaikintas reiškia kad statinys yra fiziškai sunaikintas ir ši būklė užfiksuota nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje. Toks įrašas Nekilnojamojo turto registre taps istoriniu, kai kartu su dokumentais bus pateiktas savininko prašymas išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį; kartu pateikiama  statinių naudojimo priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto nustatytos formos pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo daikto žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktą.
 
 

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti  juridinį faktą (žymą) dėl sudarytos nekilnojamojo daikto nuomos (panaudos) sutarties pakeitimo, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos sutarties pakeitimo  fakto atsiradimą patvirtinančius dokumentus (sutartį dėl NTR įregistruotos nekilnojamojo daikto nuomos sutarties pakeitimo).

Nekilnojamojo turto registro nuostatų 33 punkte nurodyta, kad kai nuosavybės teisė ar kitos daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistruotos keliems bendraturčiams, nekilnojamojo daikto žuvimo atveju prašymą išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ar jo dalį, daiktines teises, juridinius faktus gali pateikti nekilnojamojo daikto savininkai arba vienas iš jų.
Nekilnojamojo turto registre registruojami  šie nekilnojamieji daiktai: statiniai, patalpos, butai daugiabučiuose namuose ir žemės sklypai.  Statybos įstatymo  2 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad statinys yra pastatas arba inžinerinis statinys turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas.
Pastatų energinio naudingumo sertifikatas neprivalomas:

1) pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;
2) maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;
3) laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;
4) nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;

Nekilnojamojo daikto nuomos sutartis turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Nuomos sutartyje turi būti nurodyti įregistravimui Nekilnojamojo turto registre būtini duomenys - sutarties data, sutarties šalių (ar jų atstovų) vardai, pavardės ir asmens kodai (atstovavimo pagrindas), sutarties objekto (nekilnojamojo daikto) unikalus numeris, sutarties dalykas, nuomos mokestis.
Sutartis turi būti šalių (ar jų atstovų) pasirašyta. 

Šiuo metu naudodamiesi Registrų centro darbų užsakymo internetu sistema galite užsisakyti:

 

Jeigu nekilnojamasis daiktas ir nuosavybės teisės į jį buvo įgytas santuokoje bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, tai, nutraukus santuoką, įrašai Nekilnojamojo turto registre galėtų būti pakeisti, pateikus prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti notaro, ar teismo patvirtintą dokumentą dėl santuokinio turto padalinimo.


 

Įrašydami nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, kadastro tvarkytojo padaliniai kiekvienam nekilnojamajam daiktui suteikia identifikavimo kodą, kuris nekinta visą nekilnojamojo daikto egzistavimo laiką. Įregistruotą Nekilnojamojo turto registre nekilnojamąjį daiktą padalijus, atidalijus ar kelis nekilnojamuosius daiktus sujungus, įrašomiems į kadastrą šiems suformuotiems naujiems nekilnojamiesiems daiktams suteikiami nauji identifikavimo kodai, o buvusieji jų identifikavimo kodai tampa archyviniais.

Juridinių asmenų įgaliojimai fiziniam asmeniui elektroniniu būdu užsakyti Registrų centro klientų savitarnoje teikiamas Nekilnojamojo turto registro paslaugas yra išduodami šioje nuorodoje nurodyta tvarka.

Asmuo, norintis įregistruoti  naujai pastatytą ypatingą ar neypatingą statinį ir nuosavybės teisių į jį Nekilnojamojo turto registre, kartu su prašymu Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi pateikti statinio kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje ir statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 28 straipsnyje.

Žymų apie areštą įregistravimo ir išregistravimo tvarką Nekilnojamojo turto registre reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau — Nuostatų) 93 straipsnis.   Žymos  apie areštą daromos (įregistravimas / išregistravimas) Nekilnojamojo turto registro įstatymo,  Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo ir Turto arešto aktų registro nuostatų, n
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo  13 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad prašymą pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis nekilnojamojo turto kadastre paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo.
Daugiabučio namo bendro naudojimo patalpos priklauso tame name esančių butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, kaip nustatyta  Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalyje.
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prašymą įregistruoti juridinius faktus (dėl sudarytos nuomos sutarties) paduoda įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.
Norint įregistruoti pastato, kuriam Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas — hipoteka, rekonstrukciją Nekilnojamojo turto registre, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su prašymu reikia pateikti rekonstruoto pastato kadastrinių matavimų bylą, rekonstrukcijos teisėtumą patvirtinančius dokumentus ir kreditoriaus sutikimą dėl rekonstrukcijos įregistravimo Nekilnojamojo turto registre, išskyrus atvejus, jei tai nenumatyta hipotekos sutartyje. 
 

Asmenys, turintys teisę paduoti prašymą įregistruoti nekilnojamąjį turtą ir teises į jį Nekilnojamojo turto registre yra:

Asmuo, norintis pakeisti statinio kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, pakeitus paskirtį, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi  pateikti prašymą pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, statinio kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje ir deklaraciją apie paskirties pakeitimą, kaip nurodyta Statybos įstatymo 28 straipsniyje. <a href="https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F31E79DEC55D?faces-redirect=true" style="font-size: 12.16px;

Pagal galiojančią Žemės įstatymo 29 straipsnio trečią dalį nustatyta, kad žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar atliekamas jų perdalijimas sudarant notariškai tvirtinamą sutartį, išskyrus atvejus, kai pertvarkomas vienam asmeniui priklausantis žemės sklypas (-ai), laikantis Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų reikalavim
Draudimas perleisti nuosavybės teisę yra laikinoji apsaugos priemonė, kurią pagal LR CPK taiko tik teismas.

Asmuo, norintis pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto duomenis, šiuo atveju - adresą, turi paduoti prašymą bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti savivaldybės administracijos įsakymo dėl adreso pakeitimo patvirtintą kopiją.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, kurioje nurodyta, kad kai prašoma Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti ir (ar) pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą, Kadastro tvarkytojas šiuos duomenis įrašo ir (ar) pakeičia pagal pateiktą šio straipsnio 1 dalyje nurodytą dokumentą, tad norint įrašyti ar patikslinti duomeni
Pastato energinį sertifikavimą Registrų centre atlieka tik darbuotojai, turintys galiojančius pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestatus. Netipinių energinio naudingumo sertifikatų (pastatams ar jų dalims) paslauga teikiama tik Vilniaus ir Kauno apskrityse. 

Tipinio energinio naudingumo sertifikatų (butams) paslauga teikiama visoje Lietuvoje.
Prašymą dėl nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre mirusio asmens vardu gali pateikti asmuo, priėmęs palikimą, pateikdamas notaro patvirtintą liudijimą ar kitą paveldėtojo teisinį statusą patvirtinantį dokumentą.