Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Jeigu nekilnojamasis daiktas įgytas santuokoje bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise (juridinis faktas, kad nekilnojamasis daiktas įgyjamas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, nurodytas dokumente), tačiau dokumente ir Nekilnojamojo turto registre nurodytas tik vienas asmuo, kitą bendrosios jungtinės nuosavybės dalyvį kaip savininką Nekilnojamojo turto registre galima įrašyti, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikus prašymą ir santuokos liudijimą.

Asmuo, norintis  įregistruoti  baigtą statyti statinį (100 procentų) Nekilnojamojo turto registre, kartu su prašymu (prašymo formą rasite čia
Asmuo, norintis pakeisti (paviešinti) nekilnojamojo daikto (šiuo atveju - buto) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre turi paduoti prašymą (pavyzdines prašymo formas rasite čia) dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo  (iki prašymo teikimo turi būti patikslinta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuotas 100 proc.
Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas - reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato šiluminės energijos suvartojimas, pastatas priskiriamas energinio naudingumo klasei (A++, A+, A, B, C, D, E, F, G) ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas (pasas). Pastato energinio naudingumo sertifikatas&nb

Netikslių ir klaidingų Nekilnojamojo turto registro duomenų taisymą reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro nuostatų V skyrius.

Informuojame, kad pateikti prašymą per Registrų centro savitarnos sistemą dėl juridinio fakto apie sudarytą preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre galimybės nėra. Registrų centro savitarnoje asmuo gali sudaryti preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį ir perduoti įregistruoti juridinį faktą Nekilnojamojo turto registrui.
 
Kaip sudaryti ir įregistruoti preliminariąją sutartį Registrų centro savitarnoje?

Registrų centro savitarnoje asmuo gali sudaryti nuomos ar panaudos sutartį ir perduoti įregistruoti juridinį faktą (žymą) Nekilnojamojo turto registrui. Jau sudarytų ir pasirašytų sutarčių per Registrų centro savitarną pateikti registruoti negalima.
 
Kaip sudaryti ir įregistruoti nuomos ir panaudos sutartį Registrų centro savitarnoje?

Nekilnojamojo turto registro nuostatų 47  punkte nurodyta, kad  jei daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą arba juridiniai faktai atsiranda, pasibaigia ar pasikeičia po notarine forma patvirtinto sandorio sudarymo arba notaro patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių ar sutarties dėl gyvenimo skyrium pasekmių įsigaliojimo arba kai išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas ir (arba) nuos

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti baigtą statyti statinį ir nuosavybės teises į jį, bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą.

Patalpų savininkų sąrašą, nurodžius pastato unikalų numerį, galima užsisakyti bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai, paštu, nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą (elektroniniu paštu  info@registrucentras.lt.

Prašymų įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro įstatymo 8 straipsnis. Sprendimas dėl Registro objekto, išskyrus nekilnojamąjį daiktą, registravimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas išimtis.

Pastato energinį sertifikavimą Registrų centre atlieka tik darbuotojai, turintys galiojančius pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestatus. Netipinių energinio naudingumo sertifikatų (pastatams ar jų dalims) paslauga teikiama  tik Vilniaus apskrityje.
Tipinio energinio naudingumo sertifikatų (butams) paslauga teikiama visoje Lietuvoje.
Aktualūs Nekilnojamojo turto registre įregistruoti duomenys apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, kitus juridinius faktus ir žymas, padarytas Registre, taip pat su šiais suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų duomenys yra teikiama išduodant Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašus, kurie yra vienintelė oficiali informacija, įrodanti nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų bei juridinių faktų įregistravimo Nekilnojamoj

Juridinis faktas „šeimos turtas“ apie nekilnojamojo daikto (išskyrus žemės sklypą ir inžinerinį statinį) ar turtinės teisės į šį nekilnojamąjį daiktą priskyrimą šeimos turtui įregistruojamas Registre abiejų sutuoktinių prašymo įregistruoti objektą, kuriame nurodoma, kad šis nekilnojamasis daiktas yra nuolatinė jų šeimos gyvenamoji vieta, pagrindu.

Statybos įstatymo 51 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:

3. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas privalomas:
1) užbaigus naujų pastatų (jų dalių) statybą. Pastato energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas užbaigus naujo pastato (jo dalies) statybą prieš surašant statybos užbaigimo aktą arba prieš teikiant deklaraciją apie statybos užbaigimą;
Informuojame, kad Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 24 punkte nurodyta, kad atskirų nekilnojamųjų daiktų (butų, kontorų ir kitų panašių), sudarančių statinį, duomenys nekilnojamojo turto kadastre keičiami tik po to, kai pakeisti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta ar atnaujinta statinio kadastro duomenų byla ir kadastro duomenys ar jų pakeitimai įrašyti į kadastrą.
Prašymą įregistruoti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą. Prašymas, susijęs su nekilnojamojo turto duomenų registravimu, gali būti pateikiamas​:
Sandorių teisinės registracijos nuostatos ir neįregistravimo pasekmės įtvirtintos Civiliniame kodekse. 6.478 straipsnyje yra nustatyta, kad nekilnojamųjų daiktų nuomos (panaudos) sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui turi būti rašytinė, ir prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. 

Prašymai (skundai) išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo ginčų nagrinėjimo komisijai (toliau – Komisija) teikiami remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu bei Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentu (toliau – Reglamentas).

Asmuo, norintis gauti dokumentų, kuriais remiantis Nekilnojamojo turto registre įregistruotas nekilnojamasis daiktas, daiktinės teisės į jį, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai, kopijas, Registrų centui gali pateikti motyvuotą prašymą.
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą apie Jūsų turimą ir turėtą nekilnojamąjį turtą galite gauti prašymą pateikę šiais būdais:
Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, kitus juridinius faktus ir žymas, padarytas Registre, taip pat su šiais suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų duomenis yra teikiama išduodant Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašus, kurie yra vienintelė oficiali informacija, įrodanti nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų bei juridin
Informuojame, kad aktualius Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, kitus juridinius faktus ir žymas, padarytas Registre, taip pat su šiais suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų duomenis yra teikiama išduodant Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašus, kurie yra vienintelė oficiali informacija, įrodanti nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų bei juridinių faktų įregistravimo
Aktualius Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, kitus juridinius faktus ir žymas, padarytas Registre, taip pat su šiais suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų duomenis yra teikiama išduodant Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašus, kurie yra vienintelė oficiali informacija, įrodanti nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų bei juridinių faktų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre faktą.
Patalpų savininkų sąraše yra nurodomi šie duomenys:

- pastato unikalus numeris;
- pastato bendras plotas;
- pastato adresas;
- pastato paskirtis;
- gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius;
- negyvenamųjų patalpų skaičius;
- buto (patalpos) unikalus numeris;
- buto (patalpos) paskirtis;
- buto (patalpos) numeris
- savininkų skaičius;
- savininko vardas, pavardė;
- buto (patalpos) bendras plotas;
- butų (patalpų) savininkų turima nuosavybės teisės dalis;
Prašymą dėl žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo Kadastre gali pateikti asmenys, nurodyti Kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje.

Kai į žemės sklypą Registre įregistruotos kelių bendraturčių nuosavybės teisės, prašymą gali pateikti vienas iš bendraturčių, jeigu kiti bendraturčiai yra pasirašę žemės sklypo plane.
Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypą, suformuotą atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdu, ir nuosavybės teises į jį, Registrų centro bet kuriame teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą.

Informuojame, kad norint įregistruoti statinius ir nuosavybės teises į juos Nekilnojamojo turto registre, reikia paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.