Juridinių asmenų registras


Vadovo gyvenamąją vietą pakeisti galima pateikus prašymą forma JAR-1 ir vadovo duomenų formą JAR-VO-V.
Juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro (toliau – JAR) tvarkytojo iniciatyva reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.70 straipsnis. Šio straipsnio tikslas – išregistruoti faktiškai veiklos nevykdančius juridinius asmenis.
 
Vadovaujantis CK 2.70 straipsnio 1 dalimi, JAR tvarkytojas turi teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:
 
Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatų 66 ir 71 punktais, biudžetinių įstaigų dokumentų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui  forma priklauso nuo jų teikimo būdo:
     
  1. kai prašymai ir kiti dokumentai  teikiami Registrų centro padalinyje arba siunčiami paštu,  – pateikiami visų dokumentų originalai, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijos teisės aktą, jei teisės akt
Tais atvejais, kai nesudaryta galimybė pateikti dokumentus tiesiogiai elektroniniu būdu per Registrų centro savitarnos sistemą (pvz.: pasikeitus juridinio asmens vadovui, dokumentus teikia naujasis vadovas, kuris neturi galimybės pateikti dokumentų per savitarnos sistemą, nes sistema jo neatpažįsta; teikiant prašymą įregistruoti biudžetinės įstaigos nuostatus), dokumentus pateikti galima Registrų centro elektroninio pristatymo dėžutės adresu (per E.
Juridinių asmenų registrui pateikti patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai nėra tikslinami ar keičiami.
Šeimyna steigiama ir veikia Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo nustatyta tvarka.
 
Kai įvykdyti visi Šeimynų įstatymo reikalavimai, šeimynai įregistruoti Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:

LEZ įmonių steigimo tvarką ir registravimą reglamentuoja Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas.  Įmonė zonos įmonės statusą įgyja po to, kai zonos valdymo bendrovė išduoda leidimą veiklai zonoje ir Juridinių asmenų registro tvarkytojas Juridinių asmenų registro nuostatų  nustatyta tvarka įregistruoja duomenis ir dokumentus (įskaitant ir įmonės įstatus, zonos valdymo bendrovės išduotą leidimą vykdyti veiklą zonoje), susijusius su zonos įmonės statuso įgijimu.
 

1. Kas gali būti steigėju steigiant uždarąją akcinę bendrovę?
Bendrovės steigėjais gali būti užsienio fiziniai ar juridiniai asmenys, taip pat Lietuvos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys.

2. Kokia kalba bus galimybė pildyti prašymą ir kokia kalba generuojami steigimo dokumentai užsieniečiams?
Užsienio šalių piliečiai prašymų teikimui galės pasirinkti Registrų centro savitarnos sistemą tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Kai pasirenkama anglų kalba, sistemoje dokumentai (steigimo aktas ar sutartis, steigimo dokumentas, prašymo forma JAR-1E) generuojami lietuvių ir anglų kalbomis.

Ką reiškia įspėjimas- "Auditoriaus išvada turi būti pateikta! Nepateikus, gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnį"
Tai įspėjimas, kad auditoriaus išvada turėtų būti teikiama kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu (jei auditas atliktas). Reikia grįžti į pildymo langą paspaudus "Grįžti" ir įkelti auditoriaus išvadą pažymint "varnele" pridedamą dokumentą (ar nurodyti jo lapų skaičių) ir bandyti teikti dar kartą. Jei auditas nebuvo atliktas- teikimą tęsti toliau.
 
Kartu su užpildyta finansinių ataskaitų elektroninio rinkinio forma teikiama PDF arba ADOC formato byla, kuri negali būti didesnė nei 21 MB. Jei yra teikiama auditoriaus išvada ir (arba) audito ataskaita, byla turi būti pasirašyta auditoriaus kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 
Bankai, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialai finansinių ataskiatų rinkinius teikiantys ne elektroninio formato rinkiniuose pateikia:
 
Norėdami patikrinti, kokius dokumentus Juridinių asmenų registrui yra pateikęs  juridinis asmuo, Jūs galite pasinaudoti paslauga Neatlygintina paieška Juridinių asmenų registre. Atsiradusiame paieškos laukelyje įveskite juridinio asmens pavadinimą ir (arba) kodą. Paieškos sistemai suradus juridinį asmenį, paspauskite aktyvų raudonos spalvos ženklelį "D".
Vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis, Juridinių asmenų registre veiklos stabdymas neregistruojamas, juridinis asmuo laikomas veikiančiu ir turi teikti įstatymų nustatytus dokumentus ir duomenis.
Teisės aktuose nėra įtvirtintų nuostatų, atleidžiančių nuo prievolės pateikti finansines ataskaitas, jei juridinis asmuo laikinai nevykdo veiklos ir Valstybinė mokesčių inspekcija yra priėmusi sprendimą dėl laikino atleidimo nuo mokesčių dekl
Užsienio šalių piliečiai prašymų teikimui galės pasirinkti Registrų centro savitarnos sistemą tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Kai pasirenkama anglų kalba sistemoje dokumentai generuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Jungtis prie sistemos ir prašymus pateikti ES piliečiai gali su savo valstybėje išduotomis elektroninėmis atpažinties priemonėmis (pasirenkama Elektroninių valdžios vartų prieiga - eIDAS), taip pat asmenys, turintys e. rezidento kortelę, t. y. jungiantis prie sistemos pasirinkti vieną iš šių priemonių. Atkreiptinas dėmesys, kad e.
Užsienio šalių piliečiai prašymų teikimui galės pasirinkti Registrų centro savitarnos sistemą tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Kai pasirenkama anglų kalba, sistemoje dokumentai (steigimo aktas ar sutartis, steigimo dokumentas, prašymo forma JAR-1E) generuojami lietuvių ir anglų kalbomis.

Toks klaidos pranešimas rodomas, jei finansinių ataskaitų rinkinio parinkimo lange nenurodomi visi naujo finansinių ataskaitų rinkinio parinkimui reikalingi parametrai, parenkama netinkama juridinio asmens veiklos kategorija ar kt. Reikia patikrinti, ar teisingai nurodėte naujo finansinių ataskaitų rinkinio parametrus, ataskaitinį laikotarpį.
Paraiška galimai atmetama dėl to, kad asociacijos, labdaros ir paramos fondai, bei viešosios įstaigos nėra pridėję metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos. 
Prievolę Juridinių asmenų registrui teikti metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) rinkinius turi užsienio bendrovių filialai.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 75 straipsnio 1 dalį užsienio bendrovių filialais laikomi:
1) Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigtų bendrovių filialai;
<span style="font-size: 12
Europos Sąjungos piliečiai ir juridiniai asmenys per Registrų centro savitarnos sistemą gali teikti prašymą įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę ir užsienio juridinio asmens filialą. Bendrovės steigėju gali būti Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo ir užsienio fizinis ar juridinis asmuo.
Finansinių ataskaitų elektroninio rinkinio statusas PANAIKINTA reiškia, kad elektroninis rinkinys nebuvo pateiktas Juridinių asmenų registrui (nepabaigta teikimo procedūra) ir sistema jį panaikino automatiškai, pasibaigus el. rinkinio juodraščio saugojimo sistemoje laikui, kuris nustatytas 60 dienų.
 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (toliau – CK) nustato atvejus, kada teismo nutartimi gali būti skiriamas palikimo administratorius/paveldimo turto palikimo administratorius, pvz.: kai paveldima individuali įmonė; kai į palikimą įeina turtas, kurį reikia tvarkyti (individuali įmonė, ūkininko ūkis, vertybiniai popieriai ir kt.), ir to negali atlikti testamento vykdytojas arba įpėdinis (CK 5.55 straipsnis, 5.65 straipsnis).
 
Kai pertvarkomas juridinis asmuo, kuris neteikė metinės finansinės atskaitomybės (individuali įmonė, ūkinė bendrija), metinę finansinę atskaitomybę teikia naujos teisinės formos juridinis asmuo, jeigu pagal įstatymus ją turi teikti. Pirmųjų po pertvarkymo finansinių metų pražią reikia nurodyti naujos teisinės formos (steigimo dokumento) įregistravimo datą.