Juridinių asmenų registras

Likvidatorius, atlikęs juridinio asmens likvidavimo procedūras, Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį forma JAR-4.
2. Likvidavimo aktą (surašomas laisva forma, nurodant likvidavimo metu atliktus darbus).

Asociacijos valdymo organų narių skyrimo ir atšaukimo tvarką nustato Asociacijų įstatymas. Kai išrenkama nauja asociacijos valdyba (taryba, prezidiumas ar kitas valdymo organas, numatytas įstatuose, naujai kadencijai, Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti duomenys apie visus išrinktus valdybos narius, taip pat ir tuo atveju, jeigu buvo perrinkti tie patys nariai naujai kadencijai.
Įkeliamas dokumentas turi būti išsaugotas PDF arba ADOC formate.
Norint įkelti trūkstamą dokumentą (patvirtinantį duomenų pasikeitimą), kvalifikuotu elektroniniu parašu reikia prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir pasirinkti skiltį - Juridinių asmenų registras bei kairėje pusėje esančiame vertikaliajame meniu pasir

Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.68 str. 1 ir 2 d. bei Juridinių asmenų registro nuostatų 128 ir 129 p. nustatyta tvarka skiria terminą trūkumams pašalinti tik nagrinėdamas ir priimdamas sprendimus dėl juridinio asmens, jo filialo, atstovybės, juridinių asmenų (filialų, atstovybių) duomenų  pakeitimų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją reorganizavimo sąlygų viešo paskelbimo dieną (iš anksto registruotis galite čia)  Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia:

Laiku nepateikus Juridinių asmenų registrui pakeistų duomenų ir dokumentų, taip pat metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pažeidžiamos Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatos. Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatais ir Akcinių bendrovių įstatymuo bei kitų

Išregistruoti juridiniai asmenys neturi ir negali teikti jokių dokumentų Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Juridiniai asmenys, kuriems įregistruotas teisinis statusas Likviduojamas, Reorganizuojamas, Bankrutuojantis ar kt., teikia finansinę atskaitomybę - įstatymai išimčių nenustato.
Žymos, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, įregistravimo ir išregistravimo tvarka nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatų  1482–1484 punktuose.

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją sprendimo dėl juridinio asmens pertvarkymo viešo paskelbimo dieną (registruotis vizitui galite čiaJuridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia:
1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą  Pertvarkomas (formos JAR-1 ir  JAR-TST1).
2. Sprendimą dėl juridinio asmens pertvarkymo.

Prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu vadovas, jo įgaliotas asmuo, kuriam nustatyta tvarka suteiktas įgaliojimas, atstovas ar vienintelis narys, kai bendrija neturi vienasmenio valdymo organo, horizontaliame meniu turi pasirinkti Juridinių asmenų registras, kairėje sistemos lango pusėje esančiame meniu reikės pasirinkti laukelius:&nbs
Juridinių asmenų registro tvarkytojas neturi galimybės savo iniciatyva pakeisti duomenų apie bendrovės vadovą.
Informuojame, kad Juridinių asmenų registre parduotuvių ir kitų juridinio asmens padalinių pavadinimai neregistruojami.
Juridinių asmenų registro išrašai  bei kiti dokumentai yra rengiami valstybine kalba, išskyrus Juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą, kuris teikiamas ir anglų kalba. Juridinių asmenų registro išrašų užsakymo tvarką ir išrašų pavyzdžius rasite nuorodoje.
Priėmus sprendimą nutraukti įmonės bankroto procedūras, turi būti sušauktas visuotinis dalyvių susirinkimas ir išrinkti steigimo dokumentuose numatyti valdymo organai. Juridinių asmenų registro tvarkytojui vadovas pateikia:
- Prašymą įregistruoti pakeistus duomenis forma JAR-1;

Kontaktiniai duomenys įrašomi iš formos KD-1, kurią Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikia juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Tokiu pačiu būdu taisomi ir klaidingai į duomenų bazę įrašyti kontaktiniai duomenys.

Individuali įmonė yra paveldima Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Įpėdinis (įpėdiniai), priėmęs palikimą, turi teisę kreiptis į teismą dėl palikimo administratoriaus paskyrimo. Gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, įpėdinis (įpėdiniai), turi pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui dokumentus ir duomenis dėl savininko duomenų pakeitimo.

Daugiabučio namo savininkų bendrijos veiklą reglamentuoja Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas. Teisės aktai nenustato pareigos teikti finansinę atskaitomybę Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Atvykus  į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį pateikti prašymą ar atsiimti paruoštus dokumentus, būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Registrų centras asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais pripažįsta šiuos dokumentus: 

Lietuvos Respublikos piliečiams:

Kai buveinės adresas yra nurodytas nuostatuose, keičiant užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės buveinę, turi būti pakeisti nuostatai, ir dokumentų ir duomenų teikėjas  (iš anksto užsiregistravus arba paštu) Registro tvarkytojui turi pateikti:

Teisinį statusą "Bankrutuojantis" ir duomenis apie nemokumo administratorių, taip pat teisinį statusą "Likviduojamas dėl bankroto" Juridinių asmenų registro tvarkytojas įregistruoja pagal teismo nutartyje įrašytus duomenis, elektroninio ryšio priemonėmis gavęs <span style="font-size
Bendrovės akcijos yra paveldimos Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Įpėdiniai įgyja visas akcininko teises ir pareigas nuo paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Iki to laiko įpėdiniai turi teisę kreiptis į teismą dėl palikimo administratoriaus paskyrimo. Įpėdinis (įpėdiniai), pradėjęs valdyti paveldėtas bendrovės akcijas turi paskirti bendrovės vadovą, o nusprendęs juridinį asmenį likviduoti - paskirti likvidatorių ir nustatyta tvarka pateikti duomenis Registrų centrui.
Asmuo, kurio vardu pavadinimas laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą, norėdamas elektroniniu būdu perleisti šį pavadinimą, turi prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir atsiradusiame pagrindiniame  sistemos lange pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras bei kairėje pusėje esančiame meniu spustelti nuorodas: Juridinio asmens, filialo ir duomenų registravimas,  Laikino pavadinimo perleidimas.
Vadovui išėjus vaiko priežiūros atostogų ar kitais laikino pareigų nevykdymo atvejais, duomenys Juridinių asmenų registre nekeičiami, o laikinai einantis vadovo pareigas asmuo, veikdamas juridinio asmens vardu, turi pateikti jo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus. Vadovas, prieš išeidamas vaiko priežiūros atostogų, turėtų suteikti laikinajam vadovui įgaliojimą teikti prašymus Juridinių asmenų registrui ir pasirašyti dokumentus. Įgaliojimų suteikimo tvarką rasite nuorodoje.
Kai bankroto procesas vykdomas teismo tvarka, juridinis asmuo išregistruojamas iš Registro, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas elektroninėmis ryšio priemonėmis iš teismo gauna įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos bei nustato, kad Registre yra gautas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, pranešimas apie dokumentų perdavimą toliau saugoti arba praneši

Atskyrimo procedūros gali būti vykdomos tik akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms. Atskyrimui mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso ir Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu.

Gavus apmokėjimą už viešo pranešimo paskelbimą Registrų centro elektroniniame leidinyje, duomenų teikėjas jo nurodytu elektroniniu paštu yra informuojamas, kad pranešimas buvo patvirtintas. Vieši pranešimai yra paskelbiami elektroniniame leidinyje ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo viešo pranešimo patvirtinimo.
Informuojame, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 5 dalimi, teisinis statusas Inicijuojamas likvidavimas gali būti atšauktas tik teismo sprendimu Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta tvarka.