Juridinių asmenų registras

Savitarnos sistemoje užsakyta pažyma nespausdinama ir nesiunčiama. Jungtinės pažymos užsakymo ir atsiėmimo tvarką rasite šioje nuorodoje.

Kai savitarnos sistemoje užsakyta Jungtinė pažyma bus parengta (<a href="https://www.registrucentras.lt/pas/"
Kai pasikeičia mažosios bendrijos atstovas, Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje  pateikiama:
1. Prašymas registruoti pakeitimus forma JAR-1.
2. Mažosios bendrijos atstovo duomenų forma JAR-AT.
3. Narių sprendimus dėl atstovo atšaukimo ir naujo atstovo paskyrimo patvirtinantys dokumentai.
4. Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens (naujojo atstovo) tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Jeigu juridinis asmuo yra išregistruotas, jo pavadinimą galima suteikti kitam juridiniam asmeniui, jeigu tas pavadinimas atitinka šiuo metu galiojančius reikalavimus pavadinimui, išskyrus atvejus, jeigu ketinama panaudoti išregistruotos politinės partijos, jos filialo ar atstovybės, religinės bendruomenės, bendrijos ar centro, jų filialo ar atstovybės pavadinimą.
Elektroniniu būdu keisti juridinio asmens duomenis yra galimybė tik Lietuvos Respublikos piliečiams ar užsieniečiams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra išduoti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai ir kurie turi kvalifikuotą elektroninį parašą. Šiuo metu galima naudoti:
- Registrų centro išduotu kvalifikuotu elektroniniu parašu;
- mobiliojo ryšio operatorių - Bitė, Telia, Tele2 ir Teledema išduotu kvalifikuotu mobiliuoju elektroniniu parašu;
Juridinių asmenų registre registruojama taisyklė, pagal kurią asmenys veikia užsienio juridinio asmens filialo steigėjo vardu, todėl turi būti įrašyta tokia taisyklė, kuri nurodyta steigėjo steigimo ar kitame dokumente ir formoje JAR-T.

Nutraukus filialo ar atstovybės veiklą, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir duomenų teikėjas Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą išregistruoti filialą ar atstovybę forma JAR-4;
2. dokumentą, patvirtinantį sprendimą dėl filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo;

Informuojame, kad komanditinės ūkinės bendrijos įsteigti elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą galimybės nėra, taip pat nėra patvirtintos pavyzdinės komanditinės ūkinės bendrijos veiklos sutarties formos.
Pranešame, kad komanditinė ūkinė bendrija steigiama Ūkinių bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.  
Informuojame, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 5 dalimi, teisinis statusas Inicijuojamas likvidavimas gali būti atšauktas tik teismo sprendimu Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta tvarka.

Nutraukus filialo ar atstovybės veiklą, juridinio asmens dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:
 
1. Prašymą išregistruoti filialą ar atstovybę forma JAR-4;
2. Dokumentą, patvirtinantį sprendimą dėl filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo;
3. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.

Vadovui išėjus vaiko priežiūros atostogų ar kitais laikino pareigų nevykdymo atvejais, duomenys Juridinių asmenų registre nekeičiami, o laikinai einantis vadovo pareigas asmuo, veikdamas juridinio asmens vardu, turi pateikti jo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus. Vadovas, prieš išeidamas vaiko priežiūros atostogų, turėtų suteikti laikinajam vadovui įgaliojimą teikti prašymus Juridinių asmenų registrui ir pasirašyti dokumentus. Įgaliojimų suteikimo tvarką rasite nuorodoje.
Bendrovės akcijos yra paveldimos Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Įpėdiniai įgyja visas akcininko teises ir pareigas nuo paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Iki to laiko įpėdiniai turi teisę kreiptis į teismą dėl palikimo administratoriaus paskyrimo. Įpėdinis (įpėdiniai), pradėjęs valdyti paveldėtas bendrovės akcijas turi paskirti bendrovės vadovą, o nusprendęs juridinį asmenį likviduoti - paskirti likvidatorių ir nustatyta tvarka pateikti duomenis Registrų centrui.
Kai bankroto procesas vykdomas teismo tvarka, juridinis asmuo išregistruojamas iš Registro, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas elektroninėmis ryšio priemonėmis iš teismo gauna įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos bei nustato, kad Registre yra gautas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, pranešimas apie dokumentų perdavimą toliau saugoti arba praneši
Atvykus  į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį pateikti prašymą ar atsiimti paruoštus dokumentus, būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Registrų centras asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais pripažįsta šiuos dokumentus: 

Lietuvos Respublikos piliečiams:

Asmuo, kurio vardu pavadinimas laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą, norėdamas elektroniniu būdu perleisti šį pavadinimą, turi prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir atsiradusiame pagrindiniame  sistemos lange pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras bei kairėje pusėje esančiame meniu spustelti nuorodas: Juridinio asmens, filialo ir duomenų registravimas,  Laikino pavadinimo perleidimas.
Teisinį statusą "Bankrutuojantis" ir duomenis apie nemokumo administratorių, taip pat teisinį statusą "Likviduojamas dėl bankroto" Juridinių asmenų registro tvarkytojas įregistruoja pagal teismo nutartyje įrašytus duomenis, elektroninio ryšio priemonėmis gavęs <span style="font-size

Kai buveinės adresas yra nurodytas nuostatuose, keičiant užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės buveinę, turi būti pakeisti nuostatai, ir dokumentų ir duomenų teikėjas  (iš anksto užsiregistravus arba paštu) Registro tvarkytojui turi pateikti:

Juridinių asmenų registro išrašai  bei kiti dokumentai yra rengiami valstybine kalba, išskyrus Juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašą, kuris teikiamas ir anglų kalba. Juridinių asmenų registro išrašų užsakymo tvarką ir išrašų pavyzdžius rasite nuorodoje.
Priėmus sprendimą nutraukti įmonės bankroto procedūras, turi būti sušauktas visuotinis dalyvių susirinkimas ir išrinkti steigimo dokumentuose numatyti valdymo organai. Juridinių asmenų registro tvarkytojui vadovas pateikia:
- Prašymą įregistruoti pakeistus duomenis forma JAR-1;
Juridinių asmenų registro tvarkytojas neturi galimybės savo iniciatyva pakeisti duomenų apie bendrovės vadovą.
Informuojame, kad Juridinių asmenų registre parduotuvių ir kitų juridinio asmens padalinių pavadinimai neregistruojami.
Žymos, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, įregistravimo ir išregistravimo tvarka nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatų  1482–1484 punktuose.
Civilinio kodekso 2.68 straipsnio 3 dalis nustato, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojo sprendimas gali būti skundžiamas tik teismui įstatymų nustatyta tvarka.
 
Tais atvejais, kai nesudaryta galimybė pateikti dokumentus tiesiogiai elektroniniu būdu per Registrų centro savitarnos sistemą (pvz.: pasikeitus juridinio asmens vadovui, dokumentus teikia naujasis vadovas, kuris neturi galimybės pateikti dokumentų per savitarnos sistemą, nes sistema jo neatpažįsta; teikiant prašymą įregistruoti biudžetinės įstaigos nuostatus), dokumentus pateikti galima Registrų centro elektroninio pristatymo dėžutės adresu (per E.

Laiku nepateikus Juridinių asmenų registrui pakeistų duomenų ir dokumentų, taip pat metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pažeidžiamos Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 3 ir 4 dalies nuostatos. Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatais ir Akcinių bendrovių įstatymuo bei kitų

Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.68 str. 1 ir 2 d. bei Juridinių asmenų registro nuostatų 128 ir 129 p. nustatyta tvarka skiria terminą trūkumams pašalinti tik nagrinėdamas ir priimdamas sprendimus dėl juridinio asmens, jo filialo, atstovybės, juridinių asmenų (filialų, atstovybių) duomenų  pakeitimų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens buveinė, savininkas turi teisę kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją asmeniškai (iš anksto registruotis galite čia) arba  paštu  su prašymu išregistruoti iš Registro juridinio asmens buveinę iš jam nuosavybės teise priklausančių patalpų.

Individuali įmonė steigiama ir veikia Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo nustatyta tvarka.
Steigiant individualią įmonę per notarą, rekomenduojama vadovautis šioje nuorodoje nurodyta veiksmų seka.

Steigiant juridinį asmenį elektroniniu būdu, kai numatomos patalpos juridinio asmens buveinei registruoti vienasmeniškai nepriklauso steigėjui jo nuosavybės teise, turi būti  kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas patalpų savininko (visų savininkų ar bendraturčių)  Sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei. Prašymą įregistruoti juridinį asmenį teikiantis steigėjas turi sistemoje pridėti visus patalpų savininkus, duomenis įrašydamas atitinkamose grafose.