Juridinių asmenų registras

Atskyrimo procedūros gali būti vykdomos tik akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms. Atskyrimui mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso ir Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu.

Civilinio kodekso 2.43 straipsnio 1 dalis nustato, kad  juridinis asmuo, prieš pakeisdamas pavadinimą, privalo apie tai paskelbti viešai vieną kartą arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu. Skelbimui taikomos ir Civilinio kodekso 1.65 straipsnio nuostatos.

Pavadinimas gali būti laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą.

Vadovo gyvenamąją vietą pakeisti galima pateikus prašymą forma JAR-1 ir vadovo duomenų formą JAR-VO-V.
Užsienio šalių piliečiai prašymų teikimui galės pasirinkti Registrų centro savitarnos sistemą tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Kai pasirenkama anglų kalba sistemoje dokumentai generuojami lietuvių ir anglų kalbomis. Jungtis prie sistemos ir prašymus pateikti ES piliečiai gali su savo valstybėje išduotomis elektroninėmis atpažinties priemonėmis (pasirenkama Elektroninių valdžios vartų prieiga - eIDAS), taip pat asmenys, turintys e. rezidento kortelę, t. y. jungiantis prie sistemos pasirinkti vieną iš šių priemonių. Atkreiptinas dėmesys, kad e.
Dokumentai sistemoje sugeneruojami lietuvių ir anglų kalbomis, jeigu asmuo prašymą teikia anglų kalba. Dviem kalbomis sudaromi tik sistemoje generuojami dokumentai: steigimo aktas ar sutartis, steigimo dokumentas (įstatai, nuostatai), prašymo forma JAR-1E.
Europos Sąjungos piliečiai ir juridiniai asmenys per Registrų centro savitarnos sistemą gali teikti prašymą įregistruoti uždarąją akcinę bendrovę ir užsienio juridinio asmens filialą. Bendrovės steigėju gali būti Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo ir užsienio fizinis ar juridinis asmuo.

Asociacijos valdymo organų narių skyrimo ir atšaukimo tvarką nustato Asociacijų įstatymas. Kai išrenkama nauja asociacijos valdyba (taryba, prezidiumas ar kitas valdymo organas, numatytas įstatuose, naujai kadencijai, Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti duomenys apie visus išrinktus valdybos narius, taip pat ir tuo atveju, jeigu buvo perrinkti tie patys nariai naujai kadencijai.
Civilinio kodekso 2.66 straipsnis nustato, kad  kai pasikeičia juridinio asmens valdymo organų duomenys, duomenų ir dokumentų teikėjas per 30 dienų nuo pakeitimų padarymo dienos privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus Juridinių asmenų registre. Įstatymai gali nustatyti trumpesnį terminą pateikti dokumentus ir duomenis.
Paramos gavėjo statusas gali būti suteiktas Labdaros ir paramos įstatyme išvardytiems viešiesiems juridiniams asmenims.

Kad būtų suteiktas paramos gavėjo statusas, bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje (iš anksto registruotis galite čia) reikia pateikti:
Likviduoti juridinį asmenį sprendimą priima atitinkamą teisinę formą reglamentuojančiame įstatyme nurodytas organas (pav.: individualioje įmonėje - jos savininkas, akcinėje bendrovėje ar uždarojoje akcinėje bendrovėje - visuotinis akcininkų susirinkimas ar vienintelis akcininkas).
Prašymą laikinai įrašyti pavadinimą į Juridinių asmenų registrą galima pateikti bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje (registruotis vizitui galite čia) pateikus užpildytą prašymo formą JAR-5. 
Prašymo formoje galima įrašyti tik vieną pavadinimą. 
Norint pakeisti akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės išraišką iš litų į eurus, turi būti pakeisti ir įregistruoti nauji bendrovės įstatai.
Kaip nurodyta Civilinio kodekso 2.46 straipsnyje, juridiniai asmenys veikia pagal savo steigimo dokumentus: įstatus, nuostatus, statutus ar kt., todėl kituose teisės aktuose vartojama sąvoka "steigimo dokumentas"  neapima steigimo akto ar steigimo sutarties.

Kontaktiniai duomenys įrašomi iš formos KD-1, kurią Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikia juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Tokiu pačiu būdu taisomi ir klaidingai į duomenų bazę įrašyti kontaktiniai duomenys.

LEZ įmonių steigimo tvarką ir registravimą reglamentuoja Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymas.  Įmonė zonos įmonės statusą įgyja po to, kai zonos valdymo bendrovė išduoda leidimą veiklai zonoje ir Juridinių asmenų registro tvarkytojas Juridinių asmenų registro nuostatų  nustatyta tvarka įregistruoja duomenis ir dokumentus (įskaitant ir įmonės įstatus, zonos valdymo bendrovės išduotą leidimą vykdyti veiklą zonoje), susijusius su zonos įmonės statuso įgijimu.
 

Po reorganizavimo pasibaigiančio juridinio asmens dokumentų ir duomenų teikėjas Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi pateikti prašymą išregistruoti juridinį asmenį forma JAR-4.

Bendrovė likviduojama Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.<br style="font-family: &qu
Viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarka yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-07-21 nutarimu Nr. 1056.
Prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu vadovas, jo įgaliotas asmuo, kuriam nustatyta tvarka suteiktas įgaliojimas, atstovas ar vienintelis narys, kai bendrija neturi vienasmenio valdymo organo, horizontaliame meniu turi pasirinkti Juridinių asmenų registras, kairėje sistemos lango pusėje esančiame meniu reikės pasirinkti laukelius:&nbs
Jeigu mažosios bendrijos nuostatuose nustatyta, kad bendrijos valdymo organas yra mažosios bendrijos narių susirinkimas, duomenys apie jos narius turi būti registruojami Juridinių asmenų registre ir
Įstatinis kapitalas mažinamas <a href="https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E22116F1B0E0/sctXcRwGOS" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(18, 140, 218); outline: none; font-family: "

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją reorganizavimo sąlygų viešo paskelbimo dieną (iš anksto registruotis galite čia)  Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia:

Įkeliamas dokumentas turi būti išsaugotas PDF arba ADOC formate.
Norint įkelti trūkstamą dokumentą (patvirtinantį duomenų pasikeitimą), kvalifikuotu elektroniniu parašu reikia prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir pasirinkti skiltį - Juridinių asmenų registras bei kairėje pusėje esančiame vertikaliajame meniu pasir

Naujai įregistruotam juridiniam asmeniui, filialui ar atstovybei ESI išduodamas neatlygintinai be atskiro prašymo.

Šeimyna steigiama ir veikia Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo nustatyta tvarka.
 
Kai įvykdyti visi Šeimynų įstatymo reikalavimai, šeimynai įregistruoti Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiami šie dokumentai:
Mažoji bendrija steigiama ir veikia Mažųjų bendrijų įstatymo nustatyta tvarka.

Informaciją, kokia tvarka yra steigiama mažoji bendrija, teikiant dokumentus popieriuje, rasite šioje nuorodoje.
Mažoji bendrija taip pat gali būti steigiama ir elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. 
Regiono plėtros taryba steigiama ir veikia Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo nustatyta tvarka.

Kai įvykdyti visi įstatymo reikalavimai, regiono plėtros tarybos administracijos direktorius Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia: