Juridinių asmenų registras

Įgaliojimai teikti duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojui (JAR) ir pasirašyti dokumentus, taip pat teikti duomenis ir dokumentus į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS) ir šios sistemos posistemę JANGIS išduodami nuorodoje nurodyta tvarka. Nuorodoje rasite ir Įgaliojimo formą, taip pat įgaliojimo panaikinimo formą.
Vadovaujantis Juridinių asmenų registro nuostatų 66 ir 71 punktais, biudžetinių įstaigų dokumentų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui  forma priklauso nuo jų teikimo būdo:
     
  1. kai prašymai ir kiti dokumentai  teikiami Registrų centro padalinyje arba siunčiami paštu,  – pateikiami visų dokumentų originalai, išskyrus valstybės ar savivaldybės institucijos teisės aktą, jei teisės akt
1. Kas gali būti steigėju steigiant uždarąją akcinę bendrovę?
Bendrovės steigėjais gali būti užsienio fiziniai ar juridiniai asmenys, taip pat Lietuvos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys.

2. Kokia kalba bus galimybė pildyti prašymą ir kokia kalba generuojami steigimo dokumentai užsieniečiams?
Užsienio šalių piliečiai prašymų teikimui galės pasirinkti Registrų centro savitarnos sistemą tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Kai pasirenkama anglų kalba, sistemoje dokumentai (steigimo aktas ar sutartis, steigimo dokumentas, prašymo forma JAR-1E) generuojami lietuvių ir anglų kalbomis.
Juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro (toliau – JAR) tvarkytojo iniciatyva reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.70 straipsnis. Šio straipsnio tikslas – išregistruoti faktiškai veiklos nevykdančius juridinius asmenis.
 
Vadovaujantis CK 2.70 straipsnio 1 dalimi, JAR tvarkytojas turi teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:
 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70 straipsnis reglamentuoja juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva. Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos aplinkybės, dėl kurių Juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą.
Bendrovės vadovas keičiamas Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio nustatyta tvarka.
Apie bendrovės vadovo išrinkimą ar atšaukimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais naujai išrinktas vadovas arba įgaliotas asmuo Juridinių asmenų registro tvarkytojui privalo pranešti ne vėliau kaip per 5 dienas.

Civilinio kodekso 2.49 straipsnyje yra nurodyta, kad juridinio asmens buveine laikoma ta vieta, kurioje yra nuolatinis jo valdymo organas. Juridinio asmens buveinė apibūdinama, nurodant patalpų adresą. Patalpa, kurioje registruojama juridinio asmens buveinė, turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre.

Likvidatorius, atlikęs juridinio asmens likvidavimo procedūras, Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį forma JAR-4.
2. Likvidavimo aktą (surašomas laisva forma, nurodant likvidavimo metu atliktus darbus).

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją sprendimo dėl juridinio asmens pertvarkymo viešo paskelbimo dieną (registruotis vizitui galite čiaJuridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia:
1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą  Pertvarkomas (formos JAR-1 ir  JAR-TST1).
2. Sprendimą dėl juridinio asmens pertvarkymo.

Individuali įmonė yra paveldima Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Įpėdinis (įpėdiniai), priėmęs palikimą, turi teisę kreiptis į teismą dėl palikimo administratoriaus paskyrimo. Gavęs paveldėjimo teisės liudijimą, įpėdinis (įpėdiniai), turi pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui dokumentus ir duomenis dėl savininko duomenų pakeitimo.

Juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas (ESI) yra aktualių duomenų išrašas ir galioja iki duomenų, informacijos ar dokumentų pakeitimų įregistravimo Juridinių asmenų registre (pvz.: įregistravus naujo vadovo duomenis, pakeitus kitus registruojamus duomenis ir informaciją, įregistravus naujus ar pakeistus dokumentus).
 
Kai visas akcinės bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo, akcinės bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie akcijų įgijimą gavimo dienos Juridinių asmenų registro tvarkytojui (registruotis vizitui galite čia) pateikia:
1. Prašymą įregistruoti pakeistus duomenis forma JAR-1.
2. Formą JAR-AJ (jei akcininkas juridinis asmuo) arba JAR-AF (jei akcininkas fizinis asmuo).
Gavus apmokėjimą už viešo pranešimo paskelbimą Registrų centro elektroniniame leidinyje, duomenų teikėjas jo nurodytu elektroniniu paštu yra informuojamas, kad pranešimas buvo patvirtintas. Pranešimas paskelbiamas kitą kalendorinę dieną  po to, kai pateikiamas prašymas ir sumokamas nustatyto dydžio atlyginimas.
Išrinkus naujus daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos pirmininką ir (arba) valdybos narius, bendrijos pirmininkas ar įgaliotas asmuo Registro tvarkytojui turi pateikti:
  • Prašymą įregistruoti pakeitimus forma JAR-1.
  • Kitas Registro tvarkytojui teikiamas formas, priklausomai nuo to, kokius pakeistus duomenis sie
Paraiška galimai atmetama dėl to, kad asociacijos, labdaros ir paramos fondai, bei viešosios įstaigos nėra pridėję metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos. 

Ką reiškia įspėjimas- "Auditoriaus išvada turi būti pateikta! Nepateikus, gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnį"
Tai įspėjimas, kad auditoriaus išvada turėtų būti teikiama kartu su finansinių ataskaitų rinkiniu (jei auditas atliktas). Reikia grįžti į pildymo langą paspaudus "Grįžti" ir įkelti auditoriaus išvadą pažymint "varnele" pridedamą dokumentą (ar nurodyti jo lapų skaičių) ir bandyti teikti dar kartą. Jei auditas nebuvo atliktas- teikimą tęsti toliau.
 
Kartu su užpildyta finansinių ataskaitų elektroninio rinkinio forma teikiama PDF arba ADOC formato byla, kuri negali būti didesnė nei 21 MB. Jei yra teikiama auditoriaus išvada ir (arba) audito ataskaita, byla turi būti pasirašyta auditoriaus kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 
Bankai, Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse įregistruotų juridinių asmenų filialai finansinių ataskiatų rinkinius teikiantys ne elektroninio formato rinkiniuose pateikia:
 

Toks klaidos pranešimas rodomas, jei finansinių ataskaitų rinkinio parinkimo lange nenurodomi visi naujo finansinių ataskaitų rinkinio parinkimui reikalingi parametrai, parenkama netinkama juridinio asmens veiklos kategorija ar kt. Reikia patikrinti, ar teisingai nurodėte naujo finansinių ataskaitų rinkinio parametrus, ataskaitinį laikotarpį.
Finansinių ataskaitų elektroninio rinkinio statusas PANAIKINTA reiškia, kad elektroninis rinkinys nebuvo pateiktas Juridinių asmenų registrui (nepabaigta teikimo procedūra) ir sistema jį panaikino automatiškai, pasibaigus el. rinkinio juodraščio saugojimo sistemoje laikui, kuris nustatytas 60 dienų.
 

Norėdami patikrinti, kokius dokumentus Juridinių asmenų registrui yra pateikęs  juridinis asmuo, Jūs galite pasinaudoti paslauga Neatlygintina paieška Juridinių asmenų registre. Atsiradusiame paieškos laukelyje įveskite juridinio asmens pavadinimą ir (arba) kodą. Paieškos sistemai suradus juridinį asmenį, paspauskite aktyvų raudonos spalvos ženklelį "D".
Prievolę Juridinių asmenų registrui teikti metinių finansinių ataskaitų (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų) rinkinius turi užsienio bendrovių filialai.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 75 straipsnio 1 dalį užsienio bendrovių filialais laikomi:
1) Europos Sąjungos valstybėse narėse įsteigtų bendrovių filialai;
<span style="font-size: 12
Juridinių asmenų registrui pateikti patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai nėra tikslinami ar keičiami.
Vadovaujantis Individualių įmonių įstatymo 4 straipsnio 7 dalimi, įmonė sudaro finansinę atskaitomybę, jeigu tai numatyta jos nuostatuose, ir šią atskaitomybę elektroniniu būdu teikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui.
Vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis, Juridinių asmenų registre veiklos stabdymas neregistruojamas, juridinis asmuo laikomas veikiančiu ir turi teikti įstatymų nustatytus dokumentus ir duomenis.
Teisės aktuose nėra įtvirtintų nuostatų, atleidžiančių nuo prievolės pateikti finansines ataskaitas, jei juridinis asmuo laikinai nevykdo veiklos ir Valstybinė mokesčių inspekcija yra priėmusi sprendimą dėl laikino atleidimo nuo mokesčių dekl
Informuojame, kad finansinių ataskaitų rinkinius gali teikti juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo, prisijungę prie sistemos  per elektroninės bankininkystės sistemą arba kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo tvarką rasite Registrų centro tinklalapyje pagal šią nuorodą.
Išregistruoti juridiniai asmenys neturi ir negali teikti jokių dokumentų Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Juridiniai asmenys, kuriems įregistruotas teisinis statusas Likviduojamas, Reorganizuojamas, Bankrutuojantis ar kt., teikia finansinę atskaitomybę - įstatymai išimčių nenustato.