Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Civilinio kodekso 6.477 straipsnis apibrėžia nuomos sutarties samprata. Nekilnojamojo daikto nuomos sutartis turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Nuomos sutartyje turi būti nurodyti įregistravimui Nekilnojamojo turto registre būtini duomenys - sutarties data, sutarties šalių (ar jų atstovų) vardai, pavardės ir asmens kodai (atstovavimo pagrindas), sutarties objekto (nekilnojamojo daikto) unikalus numeris, sutarties dalykas, nuomos mokestis.
Sutartis turi būti šalių (ar jų atstovų) pasirašyta. 

Informuojame, kad Žemės įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar atliekamas jų perdalijimas sudarant notariškai tvirtinamą sutartį, išskyrus atvejus, kai pertvarkomas vienam asmeniui priklausantis žemės sklypas (sklypai), laikantis Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų reikalavimų ir apribojimų.

Informuojame, kad pateikti prašymą per Registrų centro savitarnos sistemą dėl juridinio fakto apie sudarytą preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre galimybės nėra. Registrų centro savitarnoje asmuo gali sudaryti preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį ir perduoti įregistruoti juridinį faktą Nekilnojamojo turto registrui.
 
Kaip sudaryti ir įregistruoti preliminariąją sutartį Registrų centro savitarnoje?

Prašymų dėl nekilnojamųjų daiktų įregistravimo/išregistravimo Nekilnojamojo turto registre padavimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro nuostatai.

Informuojame, kad pateikti prašymą per Registrų centro savitarnos sistemą dėl juridinio fakto apie sudarytą subnuomos sutartį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre galimybės nėra. Registrų centro savitarnoje asmuo gali sudaryti subnuomos sutartį ir perduoti įregistruoti juridinį faktą Nekilnojamojo turto registrui.
 
Kaip sudaryti ir įregistruoti subnuomos sutartį Registrų centro savitarnoje?
Asmuo, norintis gauti dokumentų, kuriais remiantis Nekilnojamojo turto registre įregistruotas nekilnojamasis daiktas, daiktinės teisės į jį, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai, kopijas, Registrų centui gali pateikti motyvuotą prašymą.
informuojame, kad juridinio fakto dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sudarytos jungtinės veiklos sutarties, susijusios su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, įregistravimo Nekilnojamojo turto registre paslaugos kaina  - 8,19 euro, atliekant darbą per 5 darbo dienas.

Registrų centro savitarnoje asmuo gali sudaryti nuomos ar panaudos sutartį ir perduoti įregistruoti juridinį faktą (žymą) Nekilnojamojo turto registrui. Jau sudarytų ir pasirašytų sutarčių per Registrų centro savitarną pateikti registruoti negalima.
 
Kaip sudaryti ir įregistruoti nuomos ir panaudos sutartį Registrų centro savitarnoje?

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė. Įregistruoti juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, išregistruojami atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše panaikinant žymą. 
Asmuo, norintis įregistruoti savo nuosavybės teises, iki 2015 m. lapkričio 1 d. įgytas pirkimo būdu, į nekilnojamąjį daiktą, turi paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.
Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre išregistruoti nugriautą statinį, Registrų centro bet kuriame klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu pateikiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduota pažyma apie statinio nugriovimą, jeigu šiam statiniui griauti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Šiuo atveju statinio kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma. 
Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys Nekilnojamojo turto registre keičiami nekilnojamojo daikto savininko prašymu. Prašymą galima paduoti bet kuriame Registrų centro  klientų aptarnavimo padalinyje.
Susipažinti su Nekilnojamojo turto registro dokumentais turi teisę Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 5 dalyje nurodyti asmenys: savininkai; daiktinių teisių turėtojai; asmenys, turintys teisę paveldėti mirusio asmens daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą; teismai ir teisėtvarkos institucijos; advokatai (advokatų profesinės bendrijos) ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos; notarai; antstoliai ir mokesčių administratoriai pateikę prašymą.

Asmuo, norintis pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo kadastro duomenis, Registrų centro teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje kartu su prašymu turi pateikti atnaujintą žemės sklypo kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo  11 straipsnyje, ir žemės sklypo kadastro d

Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau Nuostatai) 62 punkte nustatyta, kad prašymas įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą turi būti išnagrinėtas, sprendimas dėl jo priimtas ir duomenys į Registro duomenų bazę įrašyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po prašymo padavimo arba asmens prašymu – skubos tvarka per vieną ar tris darbo dienas.

Norint Nekilnojamojo turto registre įregistruoti baigtą statyti statinį ir nuosavybės teises į jį, reikia paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame valstybės įmonės Registrų centro  klientų aptarnavimo padalinyje.

Nekilnojamojo turto registro nuostatų  27 punkte nurodyta, kad, jeigu daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, šios teisės suvaržymai, juridiniai faktai atsiranda nuo notarine forma patvirtinto sandorio sudarymo arba išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas ir (ar) nuosavybės teisės liudijimas, prašymas įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, šių teisių suvaržy

Pastato energinį sertifikavimą Registrų centre atlieka tik darbuotojai, turintys galiojančius pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto kvalifikacijos atestatus. Netipinių energinio naudingumo sertifikatų (pastatams ar jų dalims) paslauga teikiama tik Vilniaus ir Kauno apskrityse. 

Tipinio energinio naudingumo sertifikatų (butams) paslauga teikiama visoje Lietuvoje.
Informuojame, kad aktualius Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, kitus juridinius faktus ir žymas, padarytas Registre, taip pat su šiais suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų duomenis yra teikiama išduodant Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašus, kurie yra vienintelė oficiali informacija, įrodanti nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų bei juridinių faktų įregistravimo

Nekilnojamojo turto registro nuostatų  27 punkte nurodyta, kad, jeigu daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, šios teisės suvaržymai, juridiniai faktai atsiranda nuo notarine forma patvirtinto sandorio sudarymo arba iš

Žemės įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar atliekamas jų perdalijimas sudarant notariškai tvirtinamą sutartį, išskyrus atvejus, kai pertvarkomas vienam asmeniui priklausantis žemės sklypas (sklypai), laikantis Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų reikalavimų ir apribojimų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, kurioje nurodyta, kad kai prašoma Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti ir (ar) pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą, Kadastro tvarkytojas šiuos duomenis įrašo ir (ar) pakeičia pagal pateiktą šio straipsnio 1 dalyje nurodytą dokumentą, tad norint įrašyti ar patikslinti duomeni
Asmuo, norintis įregistruoti nebaigtą statyti statinį  ir nuosavybės teisę į jį Nekilnojamojo turto registre, turi paduoti prašymą bet kuriame  teritoriniame Registrų centro  klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti statinio kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir dokumentą t. y.

Asmuo (nekilnojamojo turto savininkas ar kitų daiktinių teisių turėtojas), norintis pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis, identifikuojančius nekilnojamojo daikto savininką, ar kitų teisių turėtoją, turi pateikti prašymą bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius  asmens duomenų pakeitimo faktą, išskyrus atvejus, kai pagal Gyventojų registro duomenis galima nustatyti atitinkamų faktų atsiradimą /pasibaigimą /pasikei

Pagal galiojančią Žemės įstatymo 29 straipsnio trečią dalį nustatyta, kad žemės sklypai sujungiami, padalijami, atidalijami ar atliekamas jų perdalijimas sudarant notariškai tvirtinamą sutartį, išskyrus atvejus, kai pertvarkomas vienam asmeniui priklausantis žemės sklypas (-ai), laikantis Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų reikalavim

Duomenys, reikalingi žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijai užpildyti, gali būti teikiami, išduodant Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko pagrindu parengtą registro išrašą arba parengiant asmens, turinčio teisę gauti duomenis, nuosavybės teise įregistruotų žemės ūkio paskirties žemės sklypų sąrašą.
Atlyginimo dydžius rasite nuorodoje.

Pažymą apie gretimų žemės sklypų savininkus galima užsisakyti nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą arba prisijungus prie elektroninės Registrų centro klientų savitarnos sistemos, skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, kairiajame meniu spustelėjus nuorodą Registro išrašai ir pažymos bei pasirinkus dokumento tipą – Pažyma apie gretimų žemės sklypų savininkus.