Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Jungtinės veiklos sutartis nutraukiama pačioje sutartyje ir  Civilinio kodekso 6.978 – 6.980 straipsniuose nustatyta tvarka. Reikia pateikti prašymą ir dokumentus, patvirtinančius, kad nutraukiant sutartį buvo laikytasi sutartyje nustatytų sąlygų dėl galimybės vienašališkai nutraukti sutartį ar Civilinio kodekso straipsniais nustatytos sutarties nutraukimo tvarkos.
Specialios žemės naudojimo sąlygos pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnį priskiriamos prie žemės sklypo kadastro duomenų, įrašomų į Nekilnojamojo turto kadastrą, o 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo, išskyrus šio įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvej
Nuosavybės teises registruoti Jungtinės veiklos sutarties pagrindu galima, jei sutartyje yra nurodytas nuosavybės teisės perėjimo (atsiradimo) klausimas. Civilinio kodekso LI skyriuje yra išsamiai išaiškinti visi teisiniai jungtinės veiklos sutarties aspektai. Jungtinės veiklos sutartis turi būti rašytinė, o įstatymo nustatytais atvejais - notarinės formos.
 
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 25 punkte nurodyta, kad vykdytojas, sudaręs sutartį su užsakovu dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, turi teisę iš kadastro tvarkytojo gauti pradinius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (toliau vadinama – duomenų paketas), kurių reikia darbui atlikti.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų (toliau - Nuostatai) 15 punkte nustatyta, kad žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, atliekami:

1.

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 102 punkte nustatyta, kad įrašydami nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, kadastro tvarkytojo padaliniai kiekvienam nekilnojamajam daiktui suteikia identifikavimo kodą.
Atlyginimo už nuosavybės teisės į statinius, butus ar patalpas įregistravimą dydžiai fiziniams asmenims skelbiami Registrų centro interneto svetainėje


Nekilnojamojo turto registre registruojami  šie nekilnojamieji daiktai: statiniai, patalpos, butai daugiabučiuose namuose ir žemės sklypai.  Statybos įstatymo  2 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad statinys yra pastatas arba inžinerinis statinys turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas.
Asmuo, norintis pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis, atlikus žemės sklypo perdalijimą (amalgamaciją), turi paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.

Senų pastatų (pastatytų ar įsigytų iki 1991-07-25 d.) ir nuosavybės teisių į juos įregistravimui Nekilnojamojo turto registre kartu su prašymu ir kadastrinių matavimų byla, parengta pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateikiami dokumentai, nurodyti dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m.

Žymų apie hipoteką įregistravimo ir išregistravimo tvarką Nekilnojamojo turto registre reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau — Nuostatų) 93 straipsnis.   Žymos  apie hipoteką (įkeitimą) daromos (įregistravimas / išregistravimas) Nekilnojamojo turto registro įstatymo,  Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų, nustatyta tvarka gavus du

Žymų apie areštą įregistravimo ir išregistravimo tvarką Nekilnojamojo turto registre reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau — Nuostatų) 93 straipsnis.   Žymos  apie areštą daromos (įregistravimas / išregistravimas) Nekilnojamojo turto registro įstatymo,  Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo ir Turto arešto aktų registro nuostatų, n
Atlyginimo už nuosavybės teisės į žemės sklypą įregistravimą dydžiai juridiniams asmenims yra pateikti Registrų centro interneto svetainėje.


Atlyginimo dydžiai už nuosavybės teisės į žemės sklypą įregistravimą fiziniams asmenims pateikti Registrų centro interneto svetainėje.

Atlyginimo dydžiai už nuosavybės teisės į statinius, butus ar patalpas įregistravimą juridiniams asmenims pateikti Registrų centro interneto svetainėje.

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti  juridinį faktą (žymą) dėl sudarytos nekilnojamojo daikto nuomos (panaudos) sutarties pakeitimo, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos sutarties pakeitimo  fakto atsiradimą patvirtinančius dokumentus (sutartį dėl NTR įregistruotos nekilnojamojo daikto nuomos sutarties pakeitimo).

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė. Įregistruoti juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, išregistruojami atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše panaikinant žymą. 

Netikslių ir klaidingų nekilnojamojo turto registro duomenų taisymą reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnis.  Suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turo registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų.

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinį faktą dėl sudarytos nekilnojamojo daikto subnuomos sutarties, turi paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, patvirtinančius juridinio fakto atsiradimą (subnuomos sutartį).

Papildoma informacija:
Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinį faktą (žymą) dėl sudarytos nekilnojamojo daikto preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius juridinio fakto (žymos) atsiradimą patvirtinančius dokumentus - preliminariąją sutartį.
Sandorių teisinės registracijos nuostatos ir neįregistravimo pasekmės įtvirtintos Civiliniame kodekse. 6.478 straipsnyje yra nustatyta, kad nekilnojamųjų daiktų nuomos (panaudos) sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui turi būti rašytinė, ir prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. 
Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau- Nuostatai) 34 punkte nustatyta, kad prašymas įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus, įmonių dovanojimo, pirkimo–pardavimo ar nuomos sutartis gali būti pateikiamas bet kuriam iš teritorinių registratorių.

Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau Nuostatai) 62 punkte nustatyta, kad prašymas įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą turi būti išnagrinėtas, sprendimas dėl jo priimtas ir duomenys į Registro duomenų bazę įrašyti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po prašymo padavimo arba asmens prašymu – skubos tvarka, per vieną darbo dieną.

Šeimos turto teisinis režimas gali būti taikomas tik vienam šeimos poreikiams tenkinti naudojamam  turtui (šeimos gyvenamoji patalpa). Jeigu Nekilnojamojo turto registre žyma apie turto priskyrimo šeimos turtui jau buvo įregistruota, norint tokią žymą įregistruoti į kitą nekilnojamąjį turtą, pasikeitus šeimos gyvenamajai patalpai, kartu su prašymu įregistruoti, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikia pateikti ir prašymą anksčiau įregistruotą žymą išregistruoti, motyvuojant, kad pasikeitė šeimos nuolatinė gyvenamoji vieta.
Nekilnojamojo turto registro įstatymas  reglamentuoja nekilnojamųjų daiktų kaip priklausinių registravimą Nekilnojamojo turto registre. Įstatymo 10 straipsnyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre nekilnojamieji daiktai įregistruojami kaip nekilnojamojo daikto priklausiniai įstatymų nustatytais atvejais arba tų daiktų savininko prašymu.

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti paduoda nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo.

Norint išregistruoti vienašališkai nutrauktą nuomos sutartį, Registrų centrui reikia pateikti teismo sprendimą arba sutartį nutraukiančios šalies pareiškimą. Kartu su pareiškimu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys, kad buvo laikomasi Civiliniame kodekse ir nuomos sutartyje nustatytos vienašališko sutarties nutraukimo tvarkos.

informuojame, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnyje nustatytos daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre sąlygos. Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas.

Daugiabučio namo bendro naudojimo patalpos priklauso tame name esančių butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, kaip nustatyta  Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalyje.