Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Asmuo, norintis pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto duomenis, šiuo atveju - adresą, turi paduoti prašymą bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti savivaldybės administracijos įsakymo dėl adreso pakeitimo patvirtintą kopiją.

Vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nuostatomis nebaigti statyti statiniai matuojami, kai galima nustatyti jų pagrindinę naudojimo paskirtį, sienų statybos produktus, plotą, tūrį ar kitus parametrus (32.2.4.2. punktas).  Statinių kadastrinius matavimus atlieka ir kadastro duomenis nustato matininkai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje.
Daugiabučio namo bendro naudojimo patalpos priklauso tame name esančių butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, kaip nustatyta  Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalyje.
Statinio būklė sunaikintas reiškia kad statinys yra fiziškai sunaikintas ir ši būklė užfiksuota nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje. Toks įrašas Nekilnojamojo turto registre taps istoriniu, kai kartu su dokumentais bus pateiktas savininko prašymas išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir teises į jį; kartu pateikiama  statinių naudojimo priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto nustatytos formos pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo daikto žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktą.
 
 

Asmuo, norintis pakeisti statinio kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, pakeitus paskirtį, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi  pateikti prašymą pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, statinio kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje ir deklaraciją apie paskirties pakeitimą, kaip nurodyta Statybos įstatymo 28 straipsniyje. <a href="https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F31E79DEC55D?faces-redirect=true" style="font-size: 12.16px;

Asmuo, norintis įregistruoti  naujai pastatytą ypatingą ar neypatingą statinį ir nuosavybės teisių į jį Nekilnojamojo turto registre, kartu su prašymu Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi pateikti statinio kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje ir statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 28 straipsnyje.

 
Nekilnojamojo daikto būklė - nebaigtas statyti, Nekilnojamojo turto registre gali būti įrašyta, jeigu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui nepateikti dokumentai, patvirtinantys statybos užbaigimą. Statybos užbaigimas įforminamas Statybos įstatymo 28 straipsnyje.
Taip, tokia galimybė yra.

Registro tvarkytojo  parašu patvirtintą anglų kalba parengtą Nekilnojamojo turto duomenų bazės registro išrašą  galite užsisakyti prašymą pateikę šiais būdais:
asmuo, norintis  įregistruoti  baigtą statyti statinį (100 procentų) Nekilnojamojo turto registre, kartu su prašymu (pavyzdinę prašymo formą rasite čia)&nb
Arešto atveju būtinas areštavusios institucijos sutikimas. Įkeitimo atveju – kaip numatyta įkeitimo sutartyje; gali būti reikalaujama kreditoriaus sutikimo, jei hipotekos / įkeitimo sutartyje nurodytas šalių susitarimas dėl nekilnojamojo turto „kitaip neapsunkinti“, kitaip neapriboti“ ir pan.
 
Sandorių teisinės registracijos nuostatos ir neįregistravimo pasekmės įtvirtintos Civiliniame kodekse. 6.478 straipsnyje yra nustatyta, kad nekilnojamųjų daiktų nuomos (panaudos) sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui turi būti rašytinė, ir prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. 

Prašymų įregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 straipsnis.

Asmuo, norintis pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto ypatingo statinio duomenis, atlikus jo kapitalinį remontą, turi pateikti prašymą bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.

Nekilnojamojo turto  registre įregistruotų  nekilnojamųjų  daiktų išregistravimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro nuostatai. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.4 papunktyje detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti teikiami kadastro tvarkytojui, sąrašas.

Statybos įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad  atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos, deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir įregistravimo dienos arba nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo dienos.

Statybos būdu įgyto turto registravimo Nekilnojamojo turto registre terminai nustatyti Statybos įstatyme.

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre pakeisti nekilnojamojo daikto duomenis, atlikus jo rekonstrukciją, Registrų centro teritoriniam klientų aptarnavimo padaliniui kartu su prašymu turi pateikti atnaujintą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus <a href="http://www.e-tar.lt/por

Asmuo, norintis pakeisti (paviešinti) nekilnojamojo daikto (šiuo atveju - buto) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre turi paduoti prašymą (pavyzdines prašymo formas rasite čia) dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo  (iki prašymo teikimo turi būti patikslinta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuotas 100 proc.

Asmuo, norintis pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinio kadastro duomenis, pakeitus stogo dangą (nekeičiant stogo konstrukcijos ir neatliekant kitų statybos darbų, išskyrus paprastąjį remontą), Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje kartu su prašymu turi pateikti atnaujintą statinio kadastro duomenų bylą, kurią rengia matininkai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statybos&nb

Informuojame, kad bendruoju atveju, asmuo, norintis įregistruoti pastatytą sodo namą ir nuosavybės teisę į jį Nekilnojamojo turto registre, kartu su prašymu (pavyzdinę prašymo formą rasite čia) registro tvarkytojui turi  pateikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statybos teisėtumą, bei nuosavybės teisių atsiradim

Informuojame, kad asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre išregistruoti nugriautus inžinierinius statinius, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu pateikiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduota pažyma apie statinio nugriovimą, jeigu šiam statiniui griauti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Šiuo atveju statinio kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma. 

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nekilnojamąjį daiktą, baigtą statyti statinį ir nuosavybės teises į jį, bet kuriame  Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą.

Informuojame, kad asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nekilnojamąjį daiktą (inžinerinius tinklus) ir savo nuosavybės teises į jį, turi paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.

Informuojame, kad asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti savo nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą (ar jo dalį), įgytas iki 2015 m. lapkričio 1 d.

Nekilnojamojo turto registro duomenis apie visų besiribojančių žemės sklypų savininkus (nurodomas žemės sklypo kadastro Nr. bei savininkų vardai ir pavardės, gimimo datos) apima pažyma apie gretimų sklypų savininkus.
Pažymą apie gretimų žemės sklypų savininkus galima užsisakyti šiais būdais:
                    
Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, kitus juridinius faktus ir žymas, padarytas Registre, taip pat su šiais suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų duomenis yra teikiama išduodant Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašus, kurie yra vienintelė oficiali informacija, įrodanti nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų bei juridin
Šiuo metu naudodamiesi Registrų centro darbų užsakymo internetu sistema galite užsisakyti:

 

Registro tvarkytojo spaudu ir parašu patvirtintą Nekilnojamojo turto registro išrašą galite užsisakyti nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą (siunčiant elektroniniu paštu info@registrucentras.lt; elektroniniu paštu teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), asmeniškai Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose &n