Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Jums priklausančio Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą pagal nurodytą turto adresą galite užsisakyti, prašymą pateikę vienu iš šių būdų:

Patalpų savininkų sąrašą, nurodžius pastato unikalų numerį, galima užsisakyti bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai, paštu, nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą arba prisijungus prie elektroninės Registrų centro klientų savitarnos sistemos, skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, kairiajame meniu spustelėjus nuorodą Registro išrašai ir pažymos bei pasiri

Patalpų savininkų sąraše yra nurodomi šie duomenys:

- pastato unikalus numeris;
- pastato bendras plotas;
- pastato adresas;
- pastato paskirtis;
- gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius;
- negyvenamųjų patalpų skaičius;
- buto (patalpos) unikalus numeris;
- buto (patalpos) paskirtis;
- buto (patalpos) numeris
- savininkų skaičius;
- savininko vardas, pavardė;
- buto (patalpos) bendras plotas;
- butų (patalpų) savininkų turima nuosavybės teisės dalis;
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 str. 3 dalyje nurodyta, kad Nekilnojamojo turto registro informacija apie asmeniui priklausančius Nekilnojamojo turto registro objektus gali būti pateikiama tik:
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 str. 2 dalyje nurodyta, kad Nekilnojamojo turto registro informacija gali būti pateikiama tik:
Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, kitus juridinius faktus ir žymas, padarytas Registre, taip pat su šiais suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų duomenis yra teikiama išduodant Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašus, kurie yra vienintelė oficiali informacija, įrodanti nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų bei juridinių faktų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre faktą.
Aktualius Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, kitus juridinius faktus ir žymas, padarytas Registre, taip pat su šiais suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų duomenis yra teikiama išduodant Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašus, kurie yra vienintelėficiali informacija, įrodanti nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų bei juridinių faktų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre faktą.
Prašymą dėl žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo Kadastre gali pateikti asmenys, nurodyti Kadastro įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje.

Kai į žemės sklypą Registre įregistruotos kelių bendraturčių nuosavybės teisės, prašymą gali pateikti vienas iš bendraturčių, jeigu kiti bendraturčiai yra pasirašę žemės sklypo plane.
Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypą, suformuotą atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdu, ir nuosavybės teises į jį, Registrų centro bet kuriame teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą.

Informuojame, kad norint įregistruoti statinius ir nuosavybės teises į juos Nekilnojamojo turto registre, reikia paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje.

Informuojame, jog norint, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys būtų pakeisti (pvz. dėl šildymo sistemos įvedimo, pakeitimo) Nekilnojamojo turto registre, asmuo (savininkas) Registrų centro bet kuriame teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą. 

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti baigtą statyti statinį ir nuosavybės teises į jį, bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą.

Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto- pastato kadastro duomenys keičiami ir nauji nekilnojamojo turto kadastro objektai (butai) įrašomi nekilnojamojo daikto savininkui pateikus prašymą.

Informuojame, kad Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 24 punkte nurodyta, kad atskirų nekilnojamųjų daiktų (butų, kontorų ir kitų panašių), sudarančių statinį, duomenys nekilnojamojo turto kadastre keičiami tik po to, kai pakeisti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta ar atnaujinta statinio kadastro duomenų byla ir kadastro duomenys ar jų pakeitimai įrašyti į kadastrą.

Norint, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys būtų pakeisti Nekilnojamojo turto registre, asmuo (savininkas) Registrų centro bet kuriame teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą.  Vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84-1.2  p., norint įrašyti statinio (patalpos) kadastro duomenis ar juos pakeisti po statinio (patalpos) rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto, atnaujinimo (modernizavimo)

Prašymą dėl nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimo Nekilnojamojo turto registre mirusio asmens vardu gali pateikti asmuo, priėmęs palikimą, pateikdamas notaro patvirtintą liudijimą ar kitą paveldėtojo teisinį statusą patvirtinantį dokumentą.
 
Nuosavybės teisė į nekilnojamąjį daiktą įregistruojama ir Nekilnojamojo turto registro išrašas (asmens prašymu) išduodamas per 5 darbo dienas.
Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau - Nuostatai), 27 punkte nustatyta, kad tais atvejais, kai daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, šios teisės suvaržymai, juridiniai faktai atsiranda nuo notarine forma patvirtinto sandorio sudarymo arba kai išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas ir (ar) nuosavybės teisės liudijimas, šių nuostatų 25, 26 punktuose nurodytų asmenų rašytinis prašymas įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus ir dokumentai, patvir
Jeigu nekilnojamasis daiktas ir nuosavybės teisės į jį buvo įgytas santuokoje, bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, tai, nutraukus santuoką, įrašai Nekilnojamojo turto registre galėtų būti pakeisti, pateikus Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui  prašymą. Kartu su prašymu reikia pateikti notaro, ar teismo patvirtintą dokumentą dėl santuokinio turto padalinimo.
Asmuo, norintis įregistruoti savo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą, ar patikslinti registro duomenis, turi paduoti prašymą Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą; šiuo atveju - įsiteisėjęs teismo sprendimas arba notaro patvirtinta sutartis dėl santuokinio turto padalinimo, ar santuokos nutraukimo.</d

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre pakeisti nekilnojamojo daikto duomenis, atlikus jo rekonstrukciją (pristačius priestatą), Registrų centro teritoriniam klientų aptarnavimo padaliniui kartu su prašymu turi pateikti atnaujintą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statybos teisėtumą patvirtinančius dokumentus, nurodytus <a href="http://www.e-tar

Civilinio kodekso 3.84 straipsnyje apibrėžtos turto priskyrimo šeimos turtui nuostatos. Šeimos turtui gali būti priskiriamas vieno iš sutuoktinių turtas, kuris yra naudojamas bendriems šeimos poreikiams tenkinti.  

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti  juridinį faktą dėl sudarytos nekilnojamojo daikto nuomos (panaudos) sutarties pakeitimo, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos sutarties pakeitimo  fakto atsiradimą patvirtinančius dokumentus (sutartį dėl NTR įregistruotos nekilnojamojo daikto nuomos sutarties pakeitimo).

Registrų centro savitarnoje asmuo gali sudaryti nuomos ar panaudos sutartį ir perduoti įregistruoti juridinį faktą Nekilnojamojo turto registrui.
 
Kaip sudaryti ir įregistruoti nuomos ir panaudos sutartį Registrų centro savitarnoje?
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė.