Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kai asmuo, kuris veikia juridinio asmens vardu neturi elektroninio parašo, jis gali įgalioti kitą asmenį, turintį elektroninį parašą, pateikti duomenis apie naudos gavėjus į JADIS naudos gavėjų posistemį.
Jei juridinio asmens atstovas atnaujino juridinio asmens dalyvių sąrašą ir pradėjęs pildyti juridinio asmens naudos gavėjų sąrašą, mato senus iš JADIS perkeltus dalyvių duomenis. Juridinio asmens atstovas turėtų panaikinti pildomą naudos gavėjų sąrašą ir pradėti pildyti naują naudos gavėjų sąrašą.
Į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) yra galimybė pateikti informaciją apie mirusius asmenis kol nėra pasibaigęs paveldėjimo procesas. Atsiradus paveldėtojui Juridinių asmenų naudos gavėjų posistemyje (JANGIS) duomenis atnaujinti turite per 10 dienų.
Vadovaujantis Įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, visi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė, privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus.
Norint pridėti naują užsienio juridinį asmenį į JADIS naudos gavėjų posistemį pildant naudos gavėjų sąrašą, reikės nurodyti: juridinio asmens kodą, pavadinimą, teisinę formą, buveinę, valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimą, registro, kuriame juridinis asmuo registruotas, pavadinimą, bei įregistravimo datą. Detalią informaciją galite rasti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų 53 punkte.
Pagal JADIS nuostatus visų teisinių formų juridiniai asmenys privalo pateikti naudos gavėjus į Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemį.

Kaip pateikti duomenis apie naudos gavėjus galite rasti čia.
Informaciją, kaip prie naudos gavėjų sąrašo pridėti užsienio šalies pilietį galite rasti video vedlyje ir JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) naudotojo vadove. Duomenys ir dokumentai, kuriuos reikia pateikti apie užsienio fizinius asmenis detaliai aprašyti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.53 straipsnio 1 dalimi, juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, o minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens filialas nėra juridinis asmuo.

Prašome patikrinti, ar kompiuteris yra paruoštas darbui su elektroninis.lt parašu čia:

https://www.elektroninis.lt/

https://info.registrucentras.lt/faq/Elektroninis.lt
 
Rekomenduojame dokumentų  pasirašymui naudoti "Google Chrome", "Internet Explorer", "Mozilla", "Microsoft Edge" naršykles.
JADIS naudos gavėjų posistemio duomenys duomenų gavėjams sudariusiems sutartis su Registrų centru bus prieinami WEB priemonėmis (elektroninių ryšių tinklais), atliekant duomenų paiešką prisijungus prie JANGIS ir/arba  RC_BROKER metodu (sistema-sistema būdu). Sutartį pasirašę asmenys gaus prisijungimo informaciją prie JADIS naudos gavėjų posistemio sutartis turinčių vartotojų srities.
(Ne)atlygintinumą už JADIS duomenis apie naudos gavėjus reguliuoja PPTFPĮ ir kiti teisės aktai.
Remiantis Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išaiškinimais, nustatant daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų naudos gavėjus, siūloma atkreipti dėmesį, pagal kokią „Taisyklę“, įregistruotą Juridinių asmenų registre, veikia juridinis asmuo. Vienu atveju tai gali būti „vienasmenis atstovavimas“ (juridinio asmens vardu veikia vadovas (pirmininkas)) ar „kiekybinis atstovavimas“ (juridinio asmens vardu veikia vadovas (pirmininkas) kartu su valdyba).
Į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) duomenis teikia:

Vadovaujantis Įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, visi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė, privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus.
Galite įeiti į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS), jeigu esate juridinio asmens vadovas, įgaliotas asmuo ar prokuristas.
Prisijungus prie Registrų centro savitarnos, pasirinkite "Juridinių asmenų registras" ir kairėje esančiame meniu "Juridinių asmenų naudos gavėjai".

Duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) gali teikti:
  • juridinio asmens vadovas (MB dar gali teikti ir atstovas ar vienintelis narys, kai MB valdymo organas yra narių susirinkimas);
  • įgaliotas asmuo, kurio duomenys įregistruoti nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai MB yra atstovas;
  • prokuristas.
Apibendrintą informaciją apie duomenų teikimą ir JANGIS naudotojo vadovą rasite šioje nuorodoje.


Pažymėtina, kad PPTFPĮ 12 straipsnio pirmoje dalyje įtvirtinta, kad nustatant kliento tapatybę, visais atvejais privaloma nustatyti naudos gavėją (gavėjus). Pažymėtina, kad nei PPTFPĮ, nei kiti PPTF prevenciją reglamentuojantys teisės aktai nenumato išimčių ne pelno siekiančių organizacijų naudos gavėjų nustatymo procesui.
Prisijungti prie JANGIS JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) per el. bankininkystę galima, tačiau norint pateikti naudos gavėjų sąrašą yra būtinas kvalifikuotas el. parašas sąrašo pasirašymui:

1.      mobilus el. parašas,
2.      kriptografinė USB laikmena,
3.      lustinė kortelė.

Prisijungti prie JADIS naudos gavėjų posistemio galite:

1.      naudojant mobilų el. parašą,
Vadovaujantis LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, visi Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemyje (JANGIS).
Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu,  JADIS naudos gavėjų posistemyje (JANGIS) asmens duomenys tvarkomi juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjų tapatybės nustatymo ir apskaitos tikslais bei duomenų apie juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus teikimo tikslais.
 

Tiesiogiai juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo gali būti pateikiamas tik vieną kartą, t.y.  tas pats fizinis asmuo gali būti deklaruotas kaip savininkas arba kaip kitais būdais arba kitomis teisėmis kontroliuojantis naudos gavėjas.
Jeigu juridinio asmens vadovas yra užsienio valstybės pilietis, kuriam negali būti išduotas kvalifikuotas elektroninis parašas, jis gali suteikti įgaliojimą kitam asmeniui teikti naudos gavėjų duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS).
Tuo atveju, kai juridinis asmuo neturi vienasmenio valdymo organo ir  juridinio asmens vardu veikia valdyba ar kitas kolegialus valdymo organas, nustatytos formos įgaliojimą reikia pateikti Registrų centro padalinyje (registruotis vizitui galite čia), kartu pateikiant valdybos ar kito kolegialaus organo sprendimą ar nutarimą dėl įgaliojimų suteikimo. Įgaliojimo suteikimo tvarką ir formą rasite čia (pasirenkama forma, kai nustatyta vienasmenio atstovavimo taisyklė).

Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS)  yra kaupiama informacija apie kai kurių teisinių formų  tiesioginius savininkus. Šie duomenys iš JADIS yra perkeliami į sistemos naudos gavėjų posistemį (JANGIS) automatiškai. Duomenų apie kitų teisinių formų juridinių asmenų tiesioginius savininkus - naudos gavėjus Registrų centras nekaupia.

Turėtumėte įsitikinti,  ar suvedėte teisingą adresą. Sistema neleidžia įrašyti Adresų registre neįregistruoto adreso.
Pateiktame naudos gavėjų sąraše keisti Lietuvos fizinio asmens, taip pat užsieniečio gyvenamosios vietos negalima. Norint pakeisti adresą, reikia teikti naują naudos gavėjų sąrašą.