Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Galite įeiti į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS), jeigu esate juridinio asmens vadovas, įgaliotas asmuo ar prokuristas.
Prisijungus prie Registrų centro savitarnos, pasirinkite "Juridinių asmenų registras" ir kairėje esančiame meniu "Juridinių asmenų naudos gavėjai".

Duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) gali teikti:
  • juridinio asmens vadovas (MB dar gali teikti ir atstovas ar vienintelis narys, kai MB valdymo organas yra narių susirinkimas);
  • įgaliotas asmuo, kurio duomenys įregistruoti nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai MB yra atstovas;
  • prokuristas.
Apibendrintą informaciją apie duomenų teikimą ir JANGIS naudotojo vadovą rasite šioje nuorodoje.


Norint pridėti naują užsienio juridinį asmenį į JADIS naudos gavėjų posistemį pildant naudos gavėjų sąrašą, reikės nurodyti: juridinio asmens kodą, pavadinimą, teisinę formą, buveinę, valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimą, registro, kuriame juridinis asmuo registruotas, pavadinimą, bei įregistravimo datą. Detalią informaciją galite rasti juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų 16 punkte.
Informaciją, kaip prie naudos gavėjų sąrašo pridėti užsienio šalies pilietį galite rasti video vedlyje ir JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) naudotojo vadove. Duomenys ir dokumentai, kuriuos reikia pateikti apie užsienio fizinius asmenis detaliai aprašyti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuost
Pažymėtina, kad PPTFPĮ 12 straipsnio pirmoje dalyje įtvirtinta, kad nustatant kliento tapatybę, visais atvejais privaloma nustatyti naudos gavėją (gavėjus). Pažymėtina, kad nei PPTFPĮ, nei kiti PPTF prevenciją reglamentuojantys teisės aktai nenumato išimčių juridiniams asmenims, kurie nevykdo veiklos.
Pagal JADIS nuostatus visų teisinių formų juridiniai asmenys privalo pateikti naudos gavėjus į Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemį.
Pažymėtina, kad PPTFPĮ 12 straipsnio pirmoje dalyje įtvirtinta, kad nustatant kliento tapatybę, visais atvejais privaloma nustatyti naudos gavėją (gavėjus). Pažymėtina, kad nei PPTFPĮ, nei kiti PPTF prevenciją reglamentuojantys teisės aktai nenumato išimčių ne pelno siekiančių organizacijų naudos gavėjų nustatymo procesui.
Atkreiptinas dėmesys, kad PPTFPĮ nėra nustatyti ir detalizuoti specifiniai reikalavimai atskiroms juridinių asmenų formoms, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad, pagal daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos, sodininkų bendrijos ir asociacijų teisinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus, bendrijos ir asociacijos nariai, dalyvaudami visuotiniame susirinkime, turi tik vieną balsą (Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastat
JADIS naudos gavėjų posistemio duomenys duomenų gavėjams sudariusiems sutartis su Registrų centru bus prieinami WEB priemonėmis (elektroninių ryšių tinklais), atliekant duomenų paiešką prisijungus prie JANGIS ir/arba  RC_BROKER metodu (sistema-sistema būdu). Sutartį pasirašę asmenys gaus prisijungimo informaciją prie JADIS naudos gavėjų posistemio sutartis turinčių vartotojų srities.
Sutarčių nesudariusiems – nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. bus galima gauti naudos gavėjų duomenis per Registrų centro savitarnos svetainę.
(Ne)atlygintinumą už JADIS duomenis apie naudos gavėjus reguliuoja PPTFPĮ ir kiti teisės aktai.
Pilna apimti JADIS naudos gavėjų posistemis (JANGIS) pradės veikti 2022 metų rugpjūčio 1 d. Toliau bus vykdomi vystymo darbai.
Atkreipiame dėmesį, kad duomenis apie naudos gavėjus jau gali teikti didžioji dalis juridinių asmenų. Kolektyvinio investavimo subjektai duomenis apie savo naudos gavėjus galės pateikti nuo 2022 m. liepos mėnesio.
Prisijungti prie JANGIS JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) per el. bankininkystę galima, tačiau norint pateikti naudos gavėjų sąrašą yra būtinas kvalifikuotas el. parašas sąrašo pasirašymui:

1.      mobilus el. parašas,
2.      kriptografinė USB laikmena,
3.      lustinė kortelė.

Prisijungti prie JADIS naudos gavėjų posistemio galite:

1.      naudojant mobilų el. parašą,
Jeigu esate pateikę dalyvių sąrašą į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS), iniciavus naudos gavėjų sąrašo pildymą ir atsidarius langą "Naudos gavėjų sąrašo teikimas", grafiniame "medyje
Įgaliojant kitą asmenį, turintį elektroninį parašą, pateikti duomenis apie naudos gavėjus į JADIS naudos gavėjų posistemį.
Vadovaujantis LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, visi Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemyje (JANGIS).
JADIS dalyvių posistemyje yra kaupiama informacija apie kai kurių teisinių formų tiesioginius savininkus. Šie duomenys yra perkeliami į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) automatiškai. Kitų teisinių formų juridinių asmenų tiesioginių savininkų duomenų Registrų centras nekaupia.
Registrų centro kituose registruose bei informacinėse sistemose taip pat nekaupiama informacija apie naudos gavėjus, kurie yra kitais būdais kontroliuojantys juridinį asmenį fiziniai asmenys bei kitomis teisėmis kontroliuojantys juridinį asmenį vyresnieji vadovai.
JADIS naudos gavėjų posistemyje asmens duomenys tvarkomi juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjų tapatybės nustatymo ir apskaitos tikslais bei duomenų apie juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus teikimo tikslais.
Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu,  JADIS naudos gavėjų posistemyje (JANGIS) asmens duomenys tvarkomi juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjų tapatybės nustatymo ir apskaitos tikslais bei duomenų apie juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus teikimo tikslais.
 

Tiesiogiai juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo gali būti pateikiamas tik vieną kartą, t.y.  tas pats fizinis asmuo gali būti deklaruotas kaip savininkas arba kaip kitais būdais arba kitomis teisėmis kontroliuojantis naudos gavėjas.
Svarbu: Pilna Naudos gavėjo apibrėžtis pateikiama  Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo  (PPTFPĮ) 2 straipsnio 14 dalyje. Naudos gavėjo apibrėžimas ir jo deklaravimo naudos gavėjų sąraše pateiktos JADIS naudos gavėjų posistemyje realizuoto funkcionalumo apimtimi.
Jeigu juridinio asmens vadovas yra užsienio valstybės pilietis, kuriam negali būti išduotas kvalifikuotas elektroninis parašas, jis gali suteikti įgaliojimą kitam asmeniui teikti naudos gavėjų duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS).
Tuo atveju, kai juridinis asmuo neturi vienasmenio valdymo organo ir  juridinio asmens vardu veikia valdyba ar kitas kolegialus valdymo organas, nustatytos formos įgaliojimą reikia pateikti Registrų centro padalinyje (registruotis vizitui galite čia), kartu pateikiant valdybos ar kito kolegialaus organo sprendimą ar nutarimą dėl įgaliojimų suteikimo. Įgaliojimo suteikimo tvarką ir formą rasite čia (pasirenkama forma, kai nustatyta vienasmenio atstovavimo taisyklė).

Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS)  yra kaupiama informacija apie kai kurių teisinių formų  tiesioginius savininkus. Šie duomenys iš JADIS yra perkeliami į sistemos naudos gavėjų posistemį (JANGIS) automatiškai. Duomenų apie kitų teisinių formų juridinių asmenų tiesioginius savininkus - naudos gavėjus Registrų centras nekaupia.

Turėtumėte įsitikinti,  ar suvedėte teisingą adresą. Sistema neleidžia įrašyti Adresų registre neįregistruoto adreso.
Pateiktame naudos gavėjų sąraše keisti Lietuvos fizinio asmens, taip pat užsieniečio gyvenamosios vietos negalima. Norint pakeisti adresą, reikia teikti naują naudos gavėjų sąrašą.