Gyventojų registras

Lietuvos Respublikos gyventojų registro pažymos gali būti parengiamos skubos tvarka per 1 darbo dieną, tačiau tik tuo atveju, kai duomenų gavėjo prašomi Gyventojų registro duomenys yra teisingi ir išsamūs, ir kartu su prašymu yra pateikti visi reikalingi dokumentai ir duomenys.
 
Jeigu duomenų gavėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tuomet duomenų arba informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo dienos.

 
Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Atlyginimo už Gyventojų registro duomenų vienetą dydžius rasite nuorodoje.
Gyvenamąją vietą nuomojamame bute galima deklaruoti deklaravimo įstaigoje (seniūnijoje ar kitame savivaldybės padalinyje) arba internetu per e-valdžios vartų portalą. Kiekvienas asmuo  pildo atskirą deklaraciją asmeniškai. Nepilnamečio vardu deklaraciją pildo vienas iš tėvų ar globėjų. Deklaravimo įstaigoje galima deklaruoti pateikus nuomos sutartį. Jei nuomos sutartis terminuota, deklaruojama iki sutarties galiojimo termino.
Gyventojų registre tvarkomi duomenys tretiesiems asmenims (pvz., notarui ir kt.) neprieinami tuo atveju, kai registro duomenų bazėje yra įregistruotas asmens prašymas neteikti jo asmens duomenų tretiesiems asmenims.
Norint atšaukti apribojimą teikti duomenis tretiesiems asmenims, asmuo turi pateikti laisvos formos prašymą Gyventojų registro tvarkytojui. Prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Gyventojų registre taisoma gimimo data ir suteikiamas naujas asmens kodas, jei asmens dokumente įrašyta gimimo data nesutampa su data, įrašyta gimimo liudijime. Duomenys taisomi asmens prašymu, kurio formą rasite čia.

Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriaus pažymos apie asmens šeiminę padėtį yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Su Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklėmis galite susipažinti čia.
Pažymą apie istorinius savo deklaruotų gyvenamųjų vietų duomenis galima užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Gyventojų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų skyriaus pažymos apie asmenų deklaruotas gyvenamąsias vietas yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta juridinio asmens prašyme pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Gyventojų registro pažymą apie savo nepilnamečius vaikus galima užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

Prašyme dėl asmens duomenų teikimo turi būti nurodytas asmens, kurio duomenis prašoma pateikti, vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data (gimimo metai) arba asmens kodas. Šie duomenys reikalingi tinkamam ir vienareikšmiškam asmens identifikavimui Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazėje. Nepavykus to padaryti, duomenų gavėjui išduodama pažyma, kurioje nurodoma, jog be papildomų duomenų asmens nustatyti negalima.

Pažymą apie savo nepilnamečio vaiko asmens duomenis, įskaitant deklaruotą gyvenamąją vietą, galima užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
 
Papildomą su prašymo pateikimu ir vykdymu susijusią informaciją rasite čia.

 
Pažymėtina, kad faktai, patvirtinantys, jog asmuo yra gyvas, yra tvirtinami notaro, todėl dėl šio dokumento gavimo reikėtų kreiptis į minėtą subjektą.