Gyventojų registras

Noriu pasiteirauti, ar galiu sužinoti asmens gimimo datą, jeigu žinau jo vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą?

Fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, VĮ Registrų centrui turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
 
- prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
- prašomų pateikti duomenų apimtis;
- duomenų naudojimo tikslas;
- teisinis duomenų gavimo pagrindas;
- pageidaujamas duomenų gavimo būdas.

Prašydamas pateikti informaciją apie kitą asmenį, asmuo prašyme turi nurodyti to asmens vardą (vardus), pavardę (pavardes), gimimo datą (arba gimimo metus) arba asmens kodą.
Jeigu duomenų gavėjas prašo pateikti informaciją apie kitą asmenį ir tokia teisė nenustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose, duomenų subjektui siunčiamas raštas dėl sutikimo teikti jo asmens duomenis gavimo. Jeigu duomenų subjektas nesutinka arba duomenų subjekto sutikimas negaunamas, informacija duomenų gavėjui neteikiama.

Išsamią informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
Redaguota: 2019-03-21 14:32
Į viršų