Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus ir kur reikia pateikti, norint užregistruoti nekilnojamojo turto nuomos (panaudos) sutartį Registrų centre? Kiek kainuoja ši paslauga?

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti juridinį faktą (žymą) dėl sudarytos nekilnojamojo daikto nuomos (panaudos) sutarties, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius juridinio fakto atsiradimą patvirtinančius dokumentus – nuomos (panaudos) sutartį.

Prašymas  gali būti pateikiamas bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu. Elektroniniu paštu teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu, ar elektroniniu paštu laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, galima identifikuoti pareiškėją ir pateikti aukščiau nurodyti dokumentai.

Dokumento, patvirtinančio juridinio fakto atsiradimą (nuomos sutartis, panaudos sutartis), pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – Nuostatai) 38 punkte. Norėdami pateikti laisvos formos prašymą elektroniniu būdu, elektroniniu parašu (parašais) pasirašytą prašymą ir dokumentus reikėtų siųsti el. paštu info@registrucentras.lt.

Jeigu nuomai perduodamam nekilnojamajam daiktui Nekilnojamojo turto registre įregistruota hipoteka, kartu su nurodytais dokumentais reikia pateikti ir kreditoriaus sutikimą dėl įkeisto nekilnojamojo daikto nuomos, išskyrus atvejus, kai hipotekos sutartyje nustatyta kitaip. 

Juridinio fakto dėl sudarytos nekilnojamojo daikto nuomos / panaudos sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre paslaugos kaina – 2,90 Eur, darbą atliekant per 5 darbo dienas.

Asmenų pageidavimu juridiniai faktai gali būti įregistruojami ir skubos tvarka. Tokiu atveju už įregistravimą mokami tokio dydžio priedai:
  • per 3 darbo dienas – 30 procentų nustatyto atlyginimo;
  • per 2 darbo dienas – 50 procentų nustatyto atlyginimo;
  • per vieną darbo dieną – 100 procentų nustatyto atlyginimo.
Atlyginimas už juridinio fakto įregistravimą apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 365 "Dėl Atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių įregistravimą / išregistravimą ir naudojimąsi Nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo". Daugiau informacijos rasite nuorodoje.

Pažymėtina, kad, jeigu asmuo prašymą įregistruoti juridinius faktus pateikia, praleidęs Nekilnojamojo turto registro įstatymo 17 straipsnyje nustatytus prašymo padavimo terminus, atlyginimas už juridinių faktų įregistravimą, apskaičiuotas Registro tvarkytojo, didinamas 100 procentų, kaip nurodyta Nuostatų 391 punkte.
 
 

Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnyje nustatyta prašymų įregistruoti / išregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus padavimo tvarka, kurioje nurodyta, kad prašymą įregistruoti / išregistruoti juridinius faktus paduoda įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.  


 

Redaguota: 2019-09-03 14:28
Į viršų