Juridinių asmenų registras

Kaip išregistruoti juridinio asmens buveinę iš savininkui priklausančių patalpų?

2018 m. gegužės 4 d. priimtas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismo nutarimas Lietuvos Respublikos vardu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (2015 m. gruodžio 9 d. redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/49d625e04f9611e884cbc4327e55f3ca.
Tuo pagrindu, gavus patalpų savininko prašymą dėl buveinės išregistravimo, neatsižvelgiant į Registre įregistruotą juridinio asmens teisinį statusą, yra taikoma Registro nuostatuose nustatyta buveinės išregistravimo tvarka.  
Juridinių asmenų registro tvarkytojas, gavęs patalpų savininko prašymą, išsiunčia pranešimą apie numatomą buveinės išregistravimą Juridinių asmenų registre nurodytais valdymo organų narių adresais, išskyrus nuostatų 194 punkte nurodytą atvejį, bei šį pranešimą paskelbia Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje.
Jeigu juridinis asmuo, jo filialas ar atstovybė per šešis mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo ar paskelbimo Registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje nepakeičia buveinės, Registro tvarkytojas išregistruoja juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinę ir nurodo, kad juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinė išregistruota patalpų savininko prašymu.

 
Redaguota: 2019-08-09 14:11
Į viršų