Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui, norint išregistruoti nuomos (panaudos) sutartį?

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre įregistruotas juridinis faktas išregistruojamas, jeigu pateikiami įstatymų nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad juridinis faktas pasibaigė. Įregistruoti juridiniai faktai, susiję su nekilnojamaisiais daiktais, daiktinėmis teisėmis į juos ir šių teisių suvaržymais, išregistruojami atitinkamo nekilnojamojo daikto registro įraše panaikinant žymą.
Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre išregistruoti juridinį faktą dėl sudarytos nekilnojamojo daikto nuomos (panaudos) sutarties, turi paduoti prašymą bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą šalių susitarimą dėl Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) sutarties nutraukimo ir nekilnojamojo daikto grąžinimo savininkui aktą, ar teismo sprendimą, patvirtinantį nuomos (panaudos) sutarties galiojimo pasibaigimą.
Jei pasibaigė sutarties, kurią norite išregistruoti, galiojimo terminas ir nekilnojamasis daiktas grąžintas savininkui, prašyme nurodykite šią aplinkybę.
Jei nekilnojamojo daikto nuomos sutartis buvo nutraukta vienašališku nuomotojo ar nuomininko (panaudos davėjo ar panaudos gavėjo) reikalavimu, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su aukščiau nurodytais dokumentais reikia pateikti ir dokumentus, patvirtinančius, kad buvo laikomasi Civilinio kodekso (XXVIII skyriuje - nuomos atveju, XXXII skyriuje - panaudos atveju) ir nuomos (panaudos) sutartyje nustatytos vienašališkos sutarties nutraukimo tvarkos.

Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau — Nuostatai) 35 punkte  nurodyta, kad prašymas įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, ar pakeisti registro duomenis gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu, ar elektroninėmis ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, galima identifikuoti pareiškėją ir kartu pateikti įstatymų nustatyti dokumentai.

Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikiamas  tik dokumento originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nuostatų 38 punkte.

 
Paslaugų atlikimo terminus ir įkainius rasite nuorodoje.Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnyje nustatyta prašymų įregistruoti/išregistruoti juridinius faktus, susijusius su nekilnojamuoju daiktu, padavimo tvarka, kurioje nurodyta, kad prašymą įregistruoti/išregistruoti juridinius faktus paduoda įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.


 
 
Redaguota: 2018-01-10 08:33
Į viršų