Juridinių asmenų registras

Kokia tvarka registruojamas uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas?

Įstatinis kapitalas didinamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
Pranešimas apie įstatinio kapitalo didinimą ir dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui bet kuriame Registrų centro  klientų aptarnavimo padalinyje arba elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. Teikiant pranešimą elektroniniu būdu, bendrovės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, pasirinkęs skiltį Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje spustelėjęs nuorodas - Juridinio asmens prašymai, Prašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus, turi nurodyti keičiamus duomenis - Kapitalo duomenys. Jeigu įstatinio kapitalo ir  akcijų nominalios vertės išraiška nėra pakeista eurais, būtina pasirinkti žymą ties nuoroda Keičiama tik įstatinio kapitalo išraiška eurais.
Skiltyje Akcijos ir kapitalas reikia pažymėti - Sprendimas dėl įstatinio kapitalo didinimo. Išsaugojus pakeitimus, savitarnos sistema sugeneruos prašymo formą JAR-1-E ir paprašys pridėti PDF formatu suformuotą bei elektroniniu parašu pasirašytą sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo. Vartotojo vadovą, kaip elektroniniu parašu pasirašyti ir įkelti dokumentą (sprendimą/protokolą), rasite šioje nuorodoje.

Už žymos apie įstatinio kapitalo didinimą įregistravimą mokamas 2,9 Eur atlyginimas.

Jeigu sprendimas didinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priimamas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos, elektroniniu būdu nustatyta tvarka turi būti pateiktas  tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys. 

Pažymėtina, kad pateikus akcininkų sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo, įstatinio kapitalo išraiška iš litų į eurus Juridinių asmenų registre  (JAR) nebus pakeista. Įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės išraiška iš litų į eurus JAR bus pakeista tik įregistravus įstatus su pakeistu įstatiniu kapitalu.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti JAR tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos.
Dokumentus dėl įstatų įregistravimo galima pateikti šiais būdais: tiesiogiai teikiant dokumentus ir duomenis Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje ir elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarną.

Kai dokumentai teikiami tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose, dokumentų ir duomenų teikėjas notaro voke turi pateikti:
- prašymą forma JAR-1 su notaro tvirtinamuoju įrašu;
- pakeistus įstatus;
- Akcinių bendrovių įstatymo 45-451 nustatytais atvejais - turto vertinimo ataskaitą arba pažymą, jeigu už akcijas sumokama nepiniginiu įnašu;
- dokumentus ir duomenis teikiančio  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei dokumentus teikia ne juridinio asmens vadovas, o atstovas, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi buti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Teikiant prašymą įregistruoti naujus įstatus per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, horizontaliame meniu reikėtų pasirinkti Juridinių asmenų registras, o vertikaliame meniu reiktų pasirinkti nuorodas: Juridinio asmens prašymai> Prašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus> Kapitalo duomenys> Akcijos ir kapitalas bei pasirinkti nuorodą Išregistruoti sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo. Atlikus nurodytus veiksmus, atitinkamuose duomenų laukuose reikia nurodyti keičiamus duomenis ir spustelėti Tęsti. Tuomet sistema sugeneruos naujus įstatus ir prašymą JAR-1-E. Bendrovės įstatai bus sugeneruoti automatiškai, vadovaujantis Ūkio ministro įsakymu patvirtintais uždarosios akcinės bendrovės pavyzdiniais įstatais. Įstatus elektroniniu parašu turės pasirašyti prašymą keisti duomenis ir dokumentus teikiantis asmuo. Pridedami dokumentai (šiuo atveju - protokolas) turi būti išsaugoti PDF formatu. Reikalavimus protokolui bei jo priedams nustato Civilinio kodekso 2.90 str.

Už pakeistų įstatų įregistravimą mokamas 26,65 euro atlyginimas.

Juridinių asmenų registro tvarkytojui neradus kliūčių įregistruoti, pakeisti duomenys ir dokumentai įregistruojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
Redaguota: 2019-08-12 09:45
Į viršų