Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Svarbu: Pilna Naudos gavėjo apibrėžtis pateikiama  Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo  (PPTFPĮ) 2 straipsnio 14 dalyje. Naudos gavėjo apibrėžimas ir jo deklaravimo naudos gavėjų sąraše pateiktos JADIS naudos gavėjų posistemyje realizuoto funkcionalumo apimtimi.
Duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) gali teikti:
  • juridinio asmens vadovas (MB dar gali teikti ir atstovas ar vienintelis narys, kai MB valdymo organas yra narių susirinkimas);
  • įgaliotas asmuo, kurio duomenys įregistruoti nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai MB yra atstovas;
  • prokuristas.
Apibendrintą informaciją apie duomenų teikimą ir JANGIS naudotojo vadovą rasite šioje nuorodoje.


 
Teikti duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) galima tik elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. Apibendrintą informaciją ir sistemos naudotojo vadovą rasite šioje nuorodoje.
Įgaliojant kitą asmenį, turintį elektroninį parašą, pateikti duomenis apie naudos gavėjus į JADIS naudos gavėjų posistemį.
Jeigu esate pateikę dalyvių sąrašą į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS), iniciavus naudos gavėjų sąrašo pildymą ir atsidarius langą "Naudos gavėjų sąrašo teikimas", grafiniame "medyje
Atkreiptinas dėmesys, kad PPTFPĮ nėra nustatyti ir detalizuoti specifiniai reikalavimai atskiroms juridinių asmenų formoms, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad, pagal daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos, sodininkų bendrijos ir asociacijų teisinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus, bendrijos ir asociacijos nariai, dalyvaudami visuotiniame susirinkime, turi tik vieną balsą (Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastat
Tiesiogiai juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo gali būti pateikiamas tik vieną kartą, t.y.  tas pats fizinis asmuo gali būti deklaruotas kaip savininkas arba kaip kitais būdais arba kitomis teisėmis kontroliuojantis naudos gavėjas.
Elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarną suteiktas įgaliojimas automatiškai yra suteikiamas iš karto, pasirinkus funkciją Suteikti įgaliojimą, o popieriniu būdu pateiktas - po to, kai duomenis į sistemą įveda Juridinių asmenų registro tvarkytojas. Įgaliojimo įregistravimo terminas – 3 darbo dienos nuo jo pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir atlyginimo už įregistravimą sumokėjimo dienos.
Prisijungti prie JANGIS JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) per el. bankininkystę galima, tačiau norint pateikti naudos gavėjų sąrašą yra būtinas kvalifikuotas el. parašas sąrašo pasirašymui:

1.      mobilus el. parašas,
2.      kriptografinė USB laikmena,
3.      lustinė kortelė.

Prisijungti prie JADIS naudos gavėjų posistemio galite:

1.      naudojant mobilų el. parašą,
Jeigu naudos gavėjas yra užsienietis ir JAR užsieniečių posistemėje nėra įrašyta duomenų apie šį užsienietį, t.y. jam Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra neišduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, naudos gavėjų sąrašo teikimo lange paspaudus Pridėti naudos gavėją, pasirinkus asmens dokumentą išdavusią valstybę, įvedus asmens vardą ir pavardę, paieškoje nebus surandamas joks asmuo. Tuomet atsiras galimybė Pridėti naują užsienio fizinį asmenį.
(Ne)atlygintinumą už JADIS duomenis apie naudos gavėjus reguliuoja PPTFPĮ ir kiti teisės aktai.
Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS)  yra kaupiama informacija apie kai kurių teisinių formų  tiesioginius savininkus. Šie duomenys iš JADIS yra perkeliami į sistemos naudos gavėjų posistemį (JANGIS) automatiškai. Duomenų apie kitų teisinių formų juridinių asmenų tiesioginius savininkus - naudos gavėjus Registrų centras nekaupia.
JADIS naudos gavėjų posistemio duomenys duomenų gavėjams sudariusiems sutartis su Registrų centru bus prieinami WEB priemonėmis (elektroninių ryšių tinklais), atliekant duomenų paiešką prisijungus prie JANGIS ir/arba  RC_BROKER metodu (sistema-sistema būdu). Sutartį pasirašę asmenys gaus prisijungimo informaciją prie JADIS naudos gavėjų posistemio sutartis turinčių vartotojų srities.
Sutarčių nesudariusiems – nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. bus galima gauti naudos gavėjų duomenis per Registrų centro savitarnos svetainę.
Prašome patikrinti, ar kompiuteris yra paruoštas darbui su elektroninis.lt parašu čia:

https://www.elektroninis.lt/

https://info.registrucentras.lt/faq/Elektroninis.lt
 
Rekomenduojame dokumentų  pasirašymui naudoti "Google Chrome", "Internet Explorer", "Mozilla", "Microsoft Edge" naršykles.
1. Jei užsienio fizinis asmuo turi tik vieną vardą, bet neturi pavardės, vardas turi būti įvedamas ir į vardo, ir į pavardės laukus.
2. Jeigu užsienio fizinis asmuo turi du vardus, bet neturi pavardės, pirmas vardas turi būti įvedamas į  vardo, o antras - į pavardės laukus.
3. Jeigu užsienio fizinis asmuo turi pavardę ir daug vardų (gali būti net keturi) duomenys suvedami iš dokumento apačioje esančios skaitmeninės nuskaitymo zonos.
Pavyzdys: PEGYERAKY<<MAN< MOUD>AHMEED>MONAMED
JADIS dalyvių posistemyje yra kaupiama informacija apie kai kurių teisinių formų tiesioginius savininkus. Šie duomenys yra perkeliami į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) automatiškai. Kitų teisinių formų juridinių asmenų tiesioginių savininkų duomenų Registrų centras nekaupia.
Registrų centro kituose registruose bei informacinėse sistemose taip pat nekaupiama informacija apie naudos gavėjus, kurie yra kitais būdais kontroliuojantys juridinį asmenį fiziniai asmenys bei kitomis teisėmis kontroliuojantys juridinį asmenį vyresnieji vadovai.
Jeigu juridinio asmens vadovas yra užsienio valstybės pilietis, kuriam negali būti išduotas kvalifikuotas elektroninis parašas, jis gali suteikti įgaliojimą kitam asmeniui teikti naudos gavėjų duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS).
Galite įeiti į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS), jeigu esate juridinio asmens vadovas, įgaliotas asmuo ar prokuristas.
Prisijungus prie Registrų centro savitarnos, pasirinkite "Juridinių asmenų registras" ir kairėje esančiame meniu "Juridinių asmenų naudos gavėjai".

Vadovaujantis LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, visi Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemyje (JANGIS).
Jeigu duomenys apie užsienio fizinį asmenį yra patvirtinti ir  asmenį sistema suranda, teikiant duomenis asmens dokumento kopijos įkelti nereikia ir sistema to nereikalauja. Jeigu sistema neranda užsienio asmens, reikia patikrinti, ar teisingai suvesti duomenys -  Įvesti naują asmenį reikia tik visiškai įsitikinus, kad asmens nėra sistemoje. Įvedus naują užsienio asmenį, sistema reikalaus pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
Pilna apimti JADIS naudos gavėjų posistemis (JANGIS) pradės veikti 2022 metų rugpjūčio 1 d. Toliau bus vykdomi vystymo darbai.
Atkreipiame dėmesį, kad duomenis apie naudos gavėjus jau gali teikti didžioji dalis juridinių asmenų. Kolektyvinio investavimo subjektai duomenis apie savo naudos gavėjus galės pateikti nuo 2022 m. liepos mėnesio.
Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu,  JADIS naudos gavėjų posistemyje (JANGIS) asmens duomenys tvarkomi juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjų tapatybės nustatymo ir apskaitos tikslais bei duomenų apie juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus teikimo tikslais.
 

Pateiktame naudos gavėjų sąraše keisti Lietuvos fizinio asmens, taip pat užsieniečio gyvenamosios vietos negalima. Norint pakeisti adresą, reikia teikti naują naudos gavėjų sąrašą. 

Turėtumėte įsitikinti,  ar suvedėte teisingą adresą. Sistema neleidžia įrašyti Adresų registre neįregistruoto adreso.